راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

نحوة نگارش مقاله:

1- مقاله حداکثر در15 صفحة A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرفدر نرم افزار Wordتایپ شود.

2-نوع قلم فارسی و انگلیسی واندازة آنها مطابق جدولاستفاده شود.

3-اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی در متن خودداری شود. در موارد لازم، واژۀ صورت فارسی واژه در متن و معادل انگلیسی آن در پانویس آورده شود.

نوع اندازه و قلم

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Zarپر رنگ

14

متن فارسی مقاله

Zar

14

چکیده لاتین و واژه های لاتین در متن

Times New Roman

12

عناوین بخش‌های مقاله

Zarپر رنگ

12

نام مؤلفان

Zarپر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

Zarپر رنگ

12

عناوین جداول و اشکال

Zarپر رنگ

12

متن جداول و شکل ها ومنابع

Zar

12

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازة فارسی در هر موقعیت

 

نحوه تنظیم مقاله

  1. صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

1.1.   عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسنده اصلی، نویسنده دوم و بقیه

1.2.   مرتبه علمی و سازمان متبوع آنها در پاورقی اولین صفحه درج گردد.

1.3.   نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نویس صفحه اول مشخص شود.

1.4.   چکیده فارسی در حداکثر 200 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

1.5.   چکیده انگلیسی و کلیدواژه‌‌های انگلیسی در صفحه مجزا

  1. ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

2.1.   مقدمه و بیان مساله

2.2.   پیشینه پژوهش

روش پژوهش

تجزیه وتحلیل یافته‌ها

نتیجه گیری

3. نحوة درج جداول و نمودار ها:

جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان تمام جداول دربالاونمودار‌هادرپایین آنهادرج شوند.

ذکرمرجع درکنارعنوان جداول ونمودار‌هاضروری است.

4.نحوه درج سایر موارد:

نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.

ضمائم ویاددشت‌هادرانتهای مقاله وبعدازمراجع آ ورده شوند.

5.شیوة تنظیم منابع و مآخذ :

در متن مقاله مراجع( با نام مؤلف و سال) اشاره شده و در زیر نویس هر صفحه به زبان اصلی آورده شوند، سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند. ضروری است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

6.شیوه استناد

 فهرست منابع و مآخذ بایستی به روش APA باشد. لازم به ذکر می‌باشد در صورت لزوم می‌توان از Endnote نیز استفاده کرد.

توضیحات

     مقالات رسیده، توسط هیئت تحریریه مجله  مورد داوری قرار گرفته و در صورت تایید‍‍‍‍‍، پس از انجام اصلاحات (درصورت لزوم ) و ویرایش با رعایت نوبت، به چاپ خواهد رسید.

     رعایت موارد مندرج در ارائه متن مقالات الزامی است.

     همراه مقاله ارسالی، نامه‎ای با امضای نویسنده(گان) مقاله، مبنی بر موافقت ایشان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر، ضمیمه گردد.

     در متن مقاله باید از به کار بردن کلمات انگلیسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند خودداری گردد.

     تمام و یا قسمتی از مقالات ارسالی نباید در مجله‎ای به زبان فارسی چاپ شده باشند. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‎های علمی ارائه شده است، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعلام گردد.

مجله در رد، قبول، ویرایش، تلخیص و اصلاح مقالات، آزاد است. مقالات ارسالی، مسترد نخواهد شد.

ترتیب درج مقالات تابع مقررات خاص خود مجله است و به درجه علمی و شخصیت نویسندگان آن بستگی ندارد.

     مقالات پس از تصویب سردبیر و هیأت تحریریه در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.

     مسؤولیت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نویسنده است.

نشریه ادبیات مقاومت خود را موظف می داند حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از وصول مقاله نتیجه نهایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را، به صورت کتبی به اطلاع نویسنده برساند.

جهت مشاهده منشور اخلاقی در سایت مجله به آدرس   ذیل مراجعه شود: صفحه اصلی- اطلاعات نشریه- اصول اخلاقی انتشار مقاله

فرم تعهدنامه تکمیل گردد.

فرم تعارض منافع تکمیل گردد.