نویسنده = محسن محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل محتوایی مجموعه داستان « أنا و جمانه » محمود شقیر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-92

علیرضا شیخی؛ محسن محمدی