دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس (RL) - واژه نامه اختصاصی