اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهلا خلیل اللهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

khalilollaheyahoo.com
02151212455

سردبیر

اسماعیل تاجبخش

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

e.taj37yahoo.com
021-88692345

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی دانشگاه شاهد

rlshahed.ac.ir
02151215126

اعضای هیات تحریریه

فرزاد بالو

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه مازندران

f.balooumz.ac.ir

اسماعیل تاجبخش

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

e.taj37yahoo.com
021-88692345

علی تمیزال

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

temizel46yahoo.com

شهلا خلیل اللهی

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

khalilollaheyahoo.com
021-51212455

زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی دانشیار/دانشگاه شاهد

ghafarishahed.ac.ir
021-51212439

احمد فروزانفر

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

dr.forouzanfaryahoo.com
021-55277555

تیمور مالمیر

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه کردستان

timoormalmirgmail.com

علیرضا نبی لو

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه قم

dr.ar_nabilooyahoo.com
02532103684

بهمن نزهت

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه ارومیه

bahmannozhatyahoo.com
021-88683705

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieyahoo.com
021-88681885