اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز و محورهای نشریه:

 

محورها: نشریه ادبیات دفاع مقدس، در پی آن است تا زمینه انتشار مقاله های علمی – پژوهشی محققان و استادان، در حوزه شعر و نثر ادبیات پایداری را فراهم کند و در محورهای زیر فعالیت نماید:

1- بررسی ادبیات حماسی ایران و جهان

2- بررسی جامعه شناسی  آثار ادبیات دفاع مقدس

3- بررسی تطور متون نظم  ادبیات دفاع مقدس

4- بررسی تطور متون نثر ادبیات دفاع مقدس

5- مطالعات تطبیقی ادبیات دفاع مقدس ایران و جهان

6- آسیب شناسی آثار ادبیات دفاع مقدس

7- بررسی ساخت دستوری آثار ادبیات دفاع مقدس

8- بررسی نظریه ها و نقد ادبی آثار ادبیات دفاع مقدس

9- مطالعات بلاغی آثار ادبیات دفاع مقدس

10- بررسی تاریخ تحلیلی  آثار ادبیات دفاع مقدس

11- بررسی جعرافیای تاریخی آثار ادبیات دفاع مقدس

12- تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (آثار ادبیات دفاع مقدس)

13- بررسی حماسه های مذهبی و تاریخی ادبیات دفاع مقدس

14- بررسی ادبیات نمایشی دفاع مقدس

15- مطالعات زبان شناسی آثار ادبیات دفاع مقدس

ضرورت انتشار نشریه:

       با توجه به اهداف وارزش­های دانشگاه شاهد و چشم اندازهای علمی آن، این مجله بستر بسیار مناسبی برای استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی خواهد بود، تا پژوهش های علمی خود را در زمینه ادبیات پایداری ارائه و منتشر کنند ، وجود این نشریه برای مطالعات روشمند و علمی در جهت نظم بخشیدن، عمق دادن و گسترش دامنه مطالعات در حوزه ادبیات پایداری ضروری و مؤثر به نظر می رسد.

هدف اصلی

شناخت شاخصه ها و ویژگی های آثار ادبی  دفاع مقدس

اهداف فرعی

-بررسی و تبیین شاخصه های فرهنگی و هنری آثار ادبیات دفاع مقدس

-مقایسه آثار ادبیات دفاع مقدس ایران و جهان

-بررسی ساخت دستوری آثار ادبیات دفاع مقدس

-بررسی مطالعات بلاغی آثار ادبیات دفاع مقدس

- تبیین زبان شناسی آثار ادبیات دفاع مقدس

-تبیین ادبیات نمایشی دفاع مقدس