اهداف و چشم انداز

محورها: این دو فصلنامه در پی آن است تا زمینه انتشار مقاله های علمی – پژوهشی محققان و استادان، در حوزه شعر و نثر ادبیات پایداری را فراهم کند و در محورهای زیر فعالیت نماید:

1-      سبک شناسی نظم ادبیات پایداری

2-      سبک شناسی نثر ادبیات پایداری

3-      رویکردهای گوناگون نقد ادبی

4-      مطالعات زبان شناختی

5-      مطالعات بلاغی

6-      ادبیات داستانی پایداری

7-      فرهنگ مقاومت و پایداری و تعامل آن با هویت دینی- ملّی

8-      پایداری، فرهنگ ایثار و شهادت

9-      انقلاب اسلامی و مقاومت بین الملل

ضرورت انتشار نشریه:

        با توجه به اهداف وارزش­های دانشگاه شاهد و چشم اندازهای علمی آن، این مجله بستر بسیار مناسبی برای استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی خواهد بود، تا پژوهش های علمی خود را در زمینه ادبیات پایداری ارائه و منتشر کنند ، وجود این نشریه برای مطالعات روشمند و علمی در جهت نظم بخشیدن، عمق دادن و گسترش دامنه مطالعات در حوزه ادبیات پایداری ضروری و مؤثر به نظر می رسد.

هدف اصلی:

شناخت شاخصه ها و ویژگی های آثار نظم و نثر پایداری

 

 

 

 

 

 

اهداف فرعی:

1-     بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات پایداری

2-     بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات پایداری

3-     شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر پایداری

4-     بررسی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در متون پایداری

5-     تبیین ادبیات پایداری به عنوان یک سبک ادبی

مخاطبان نشریه:

      اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و دانشجویان رشته­های زبان و ادبیات فارسی به ویژه ادبیات پایداری، زبان وادبیات عربی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی و ... دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، دفتر نشر و گسترش آثار دفاع مقدس، حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی و ...