دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس (RL) - فرایند پذیرش مقالات