درباره نشریه

عنوان

ادبیات مقاومت

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

مدیر مسئول

دکتر شهلا خلیل اللهی،دانشیاردانشگاه شاهد

سردبیر

دکتر عباسعلی وفایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دوره انتشار

دو فصلنامه

زمینه فعالیت علمی

 ادبیات پایداری،ادبیات دفاع مقدس

نشانی

تهران-روبروی حرم امام خمینی-دانشگاه شاهد-اداره انتشارات،دفتردوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس

پست الکترونیک

 rl@shahed.ac.ir