دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تکنیک های طنز در رمان آبنبات هل دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

نعیمه ترکمن نیا؛ حسین عباس زاده


2. تأملی در رمان جنگ و تعریف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

فاطمه حسینی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات