جلوه‌های ادبیات پایداری‌ در شعر صالح محمود هواری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

چکیده

شعر یکی از جایگاه‌های بارزی است که ادیب در آن احساسات ملّت خویش را بیان می‌کند. شاعران در دوره‌های مختلف تاریخ بشر، در پی ترسیم چهرۀ واقعی استعمارگران و مستبدان بوده‌اند. با ورود اسرائیل به فلسطین، سختی‌های این کشور مسلمان بیشتر شد که این امر منجر به شکل‌گیری ادبیات پایداری در آن گشت. شاعران فلسطینی دوشادوش مردم به مبارزه علیه این رژیم غاصب پرداخته و با دست و زبان خویش مردم را یاری دادند. صالح محمود هواری یکی از این شاعران است که با وجود دوری از کشورش، اوضاع مملکت خویش را مدنظر داشته و به بیان جنایت‌های رژیم اشغالگر پرداخته است. مقالۀ حاضر کوشیده است با بررسی سه دیوان شعری هواری، جلوه‌های ادبیات پایداری را در شعر وی تبیین نماید. با بررسی شعر صالح هواری مشخص شد؛ شاعر به جلوه‌های مختلفی از ادبیات پایداری مانند: وطن‌دوستی، اختناق و نبود آزادی، نکوهش ظلم و ستم و ... اشاره نمود. وی در شعر خویش از اسلوب رمزگرایی برای بیان اهداف خویش استفاده نموده است. شاعر از نمادهایی مانند پشه، نگهبان و دزد دریایی برای اسرائیل یاد نموده و از نمادهای دیگری مانند زیتون، انجیر و بادام و نخل و.. نیز بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

جلوه‌های ادبیات پایداری‌ در شعر صالح محمود هواری

نویسندگان [English]

  • Masoud Bavanpouri 1
  • محسن پیشوایی علوی 2
1 Ph.D. student, Departement of Arabic and Literature, shahid madani university, tabriz, iran
2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
چکیده [English]

شعر یکی از جایگاه‌های بارزی است که ادیب در آن احساسات ملّت خویش را بیان می‌کند. شاعران در دوره‌های مختلف تاریخ بشر، در پی ترسیم چهرۀ واقعی استعمارگران و مستبدان بوده‌اند. با ورود اسرائیل به فلسطین، سختی‌های این کشور مسلمان بیشتر شد که این امر منجر به شکل‌گیری ادبیات پایداری در آن گشت. شاعران فلسطینی دوشادوش مردم به مبارزه علیه این رژیم غاصب پرداخته و با دست و زبان خویش مردم را یاری دادند. صالح محمود هواری یکی از این شاعران است که با وجود دوری از کشورش، اوضاع مملکت خویش را مدنظر داشته و به بیان جنایت‌های رژیم اشغالگر پرداخته است. مقالۀ حاضر کوشیده است با بررسی سه دیوان شعری هواری، جلوه‌های ادبیات پایداری را در شعر وی تبیین نماید. با بررسی شعر صالح هواری مشخص شد؛ شاعر به جلوه‌های مختلفی از ادبیات پایداری مانند: وطن‌دوستی، اختناق و نبود آزادی، نکوهش ظلم و ستم و ... اشاره نمود. وی در شعر خویش از اسلوب رمزگرایی برای بیان اهداف خویش استفاده نموده است. شاعر از نمادهایی مانند پشه، نگهبان و دزد دریایی برای اسرائیل یاد نموده و از نمادهای دیگری مانند زیتون، انجیر و بادام و نخل و.. نیز بهره برده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ادبیات پایداری
  • فلسطین
  • صالح محمود هواری
  • رمز
  • وطن