بازتاب تحولات فکری طاهره صفارزاده ازعشق خاکی تا وطن خواهی و غلبه‌ی نگرش دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

چکیده

صفارزاده از شاعران اندیشمند دوره معاصر است که از 13 سالگی شعر سرود. اشعار او به جهت اندیشه‌های دینی و انقلابی حائز اهمیت است. مقاله پیش رو درصدد تبیین و معرفی اشعار طاهره صفارزاده از نظر تحولات اندیشه و افکار اوست. برای دستیابی به این هدف از روش کمی- کیفی استفاده شده است؛ یعنی نخست به توصیف ویژگی‌های فکری اشعار صفارزاده پرداخته، سپس با استفاده از نمودار و اشکال، تغییر و تحولات ذهن و زبان شاعر نشان داده شده است؛ نتیجه­ پژوهش نشان می­دهد که اندیشه و افکار صفارزاده دراشعارش، در طی پنجاه سال شاعری دستخوش تغییرات بسیار محسوسی شده و قابل تقسیم به دوره­های مختلف است و این ویژگی ناشی از دوران طولانی شاعری اوست که تحت تأثیر تحولات اجتماعی (اعم از خانواده و جامعه)، تحولات فردی (تکامل شخصیت و عقاید) و حوادث مختلف (دوری از وطن، جنگ و ...) بوده­است. صفارزاده در فضای شعری گاهی یک مصلح اجتماعی است. متفکری است که به اصلاحات و امنیت جامعه می­اندیشد، مربی­ای است که تربیت صحیح و آموزش همه‌جانبه تربیتی، اخلاقی، فردی و اجتماعی را در سر می­پروراند. بازتاب تحولات فکری صفارزاده در موضوعات گوناگون مانند: عشق مجازی، عشق حقیقی و نوگرایی هایی اجتماعی و غیره تجلی یافته است. نکته قابل توجه در سیرفکری او، نگاه نو به مفاهیم غربی و حقوق بشراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Tahereh Saffarzadeh's Intellectual Transformations From Worldly Love to Patriotism and Overcoming Religious Attitute

نویسنده [English]

  • Farhad Kakerash
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mahabad Branch
چکیده [English]

Saffarzadeh is a contemporary poet who began writing poetry at the age of thirteen. Her poems are important for their religious and revolutionary notions. The present article seeks to explain and introduce Tahereh Saffarzadeh's poems in terms of the evolution of her thoughts and ideas. Quantitative-qualitative method has been used to achieve this goal, meaning that first it describes the intellectual characteristics of Saffarzadeh's poems, then it shows the changes and transformations of the poet's mind and language using diagrams and shapes. Results of the research show that Saffarzadeh's thoughts and ideas in her poetry have undergone significantly noticeable changes during fifty years of writing poems and can be divided into different periods. This feature is due to her long poetic career which has been influenced by social changes (including family and society), individual transformations (evolution of personality and beliefs) and various events (distance from home, war, etc.). Saffarzadeh is sometimes a social reformer in her poetry. She is a thinker who considers the reforms and security of her society and an educator who envisions proper education and comprehensive educational, moral, individual and social education. The reflection of Saffarzadeh's intellectual developments has been manifested in various subjects such as virtual love, real love, social modernism, etc. A noteworthy point in her thinking is her new look at Western concepts and human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • Tahereh Saffarzadeh
  • transformations of mind and thought
.   چراغی، طیبه.(1388).«نمای نزدیک/آشنایی با زندگی. خدمات و آثار ارزنده دکتر طاهره صفارزاده». طوبی. اردیبهشت و خرداد 1388. شماره 33. صص 120و1و9
۲.   رفیعی، سیّد علی محمّد.(1386). بیدارگری در علم و هنر: شناخت‌نامة طاهره صفّارزاده (شاعر، نظریه‌پرداز. مترجم. دین پژوه و عارف ایرانی). تهران: نشر هنر بیداری.
۳.   زرقانی، مهدی.(1386). چشم اندازی شعرمعاصر. تهران: ثالث.
۴.   شمیسا سیروس، حسین پورعلی .(1380) .جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران. مجله علمی-پژوهشی مدرس علوم انسانی. پاییز1380. شماره20(صص42-27)
۵.   صفارزاده، طاهره.(1391). مجموعه اشعار. تهران: پارس کتاب.
۶.   ----------- (1387). طنین بیداری. تهران: تکا.
۷.   ---------- (1365). سد وبازوان. چاپ دوم. شیراز: نوید.
۸.   فتوحی، محمود.(1386). نظریه تاریخ ادبیات.تهران:سخن.
۹.   میراحسان، احمد.( 1387). «طاهره صفارزاده از زبان دیگران». پگاه حوزهشماره 244. ص 19
۱۰. نیکوبخت، ناصر؛ بزرگ بیگدلی، سعید؛ قبادی، حسینعلی و سلمانی نژاد، صغری.(1388). «بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده» فصلنامه پژوهش‌های ادبی سال 6. شماره 24. صص173-145