انجمن علمی

انجمن علمی همکار با نشریه ادبیات دفاع مقدس:

انجمن علمی ادبیات داستانی ایران

*فایل تفاهم نامه انجمن و نشریه