فهرست داوران سال 1400

فهرست داوران نشریه ادبیات دفاع مقدس(دانشگاه شاهد) در سال 1400 Publons
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
1 غفار برجساز استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شاهد  
2 محمود بشیری دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی  
3 شهلا خلیل اللهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد  
4 زهرا دری استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاداسلامی  
5 احمد فروزانفر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شاهد  
6 فرهاد کاکه رش استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مهاباد  
7 بهمن نزهت استاد گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه