فهرست داوران سال 1402

فهرست داوران نشریه ادبیات دفاع مقدس(دانشگاه شاهد) در سال 1402 Publons
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
1 غفار برجساز استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شاهد  
2 شهلا خلیل اللهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد  
3 احمد فروزانفر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شاهد  
4 فرهاد کاکه رش استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مهاباد  
5 بتول مهدوی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران