اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز و محورهای نشریه:  

محورها:

نشریه ادبیات دفاع مقدس، در پی آن است تا زمینه انتشار مقاله های علمی – پژوهشی محققان ، استادان و دانشجویان در حوزه ادبیات دفاع مقدس را فراهم کند و در محورهای زیر فعالیت کند:

۱- جامعه شناسی آثار دفاع مقدس

۲- نقد داستان های دفاع مقدس بر اساس نظریه های ادبی گوناگون

۳- تطبیق آثار دفاع مقدس بر پایه نظریه های ادبی

۴- بررسی زبان و ساخت دستوری آثار دفاع مقدس

۵-  بررسی فنون بلاغی آثار دفاع مقدس

۶- تاریخ تحلیلی  آثار ادبی دفاع مقدس

۷- ادبیات نمایشی دفاع مقدس

هدف اصلی

             شناخت آثار ادبی دفاع مقدس کلاسیک  و معاصر

اهداف فرعی

-        تبیین جامعه شناسی آثار ادبی دفاع مقدس

  -    مقایسه و تطبیق  آثار ادبی دفاع مقدس ایران ، عرب و جهان

-      شناخت ویژگی های زبانی و دستوری آثار ادبی دفاع مقدس

-      شناخت ویژگی های بلاغی آثار ادبی دفاع مقدس

-     شناخت ویژگی های ادبیات نمایشی دفاع مقدس

ضرورت انتشار نشریه:

       با توجه به اهداف و چشم اندازهای علمی، همچنین ارزشی بودن دانشگاه شاهد، این مجله بستر بسیار مناسبی برای  اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط  فراهم خواهد آورد تا پژوهش های علمی خود را در زمینه  ادبیات دفاع مقدس منتشر کنند، از این رو ، وجود این نشریه هم برای دانشگاه شاهد و هم برای مطالعات روشمند و علمی در جهت نظم و عمق بخشیدن و گسترش دامنه مطالعات نظام مند در حوزه ادبیات دفاع مقدس ضروری و مؤثر به نظر می رسد، بی شک این نشریه می تواند در گسترش و بسط دانش ادبی دفاع مقدس و شناخت آثار ادبی گذشتگان و معاصران در این حوزه سودمند باشد و در ترغیب و جلب نویسندگان و شاعران در خلق و نشر نظام مند آثار ادبی دفاع مقدس، گام های بلندی بردارد، همچنین می تواند در هدایت پژوهشگران و دانشجویان این عرصه، برای جذب مخاطب و تأثیرگذاری بر آن ها سهم بسزایی داشته باشد.