فهرست داوران سال 1399

فهرست داوران نشریه ادبیات دفاع مقدس(دانشگاه شاهد) در سال 1399 Publons
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
1 غفار برجساز استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شاهد  
2 مهدی جاویدشاد سایر  زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز  
3 فرانک جهانگرد استادیار  زبان وادبیات فارسی ،مرکز تحقیقات علوم انسانی  
4 شهلا خلیل اللهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد  
5 زهرا دری استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاداسلامی  
6 احمد فروزانفر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شاهد  
7 فرهاد کاکه رش استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مهاباد  
8 بتول مهدوی استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران