راهنمای نویسندگان

در این نشریه هیچ هزینه ای بابت داوری و انتشارمقاله ها از نویسندگان دریافت نمی شود و مقاله ها به طور رایگان منتشرمی شوند.

لینک دانلود شیوه نامه نگارش مقاله:

لینک دانلود شرایط پذیرش مقاله:

لینک دانلود فرم تعهد نویسنده:

لینک دانلود فرم تعارض منافع:

لینک دانلود فرم زودآیند