فهرست داوران سال 1398

فهرست داوران نشریه ادبیات دفاع مقدس(دانشگاه شاهد) در سال 1398 Publons
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
1 غفار برجساز استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شاهد  
2 محمود بشیری دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه علامه طباطبایی  
3 منیژه پورنعمت استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه بوشهر  
4 شهلا خلیل اللهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد  
5 زهرا دری استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاداسلامی  
6 اکبر رهنما دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه شاهد  
7 احمد فروزانفر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شاهد  
8 فرهاد کاکه رش استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مهاباد  
9 بتول مهدوی استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران