ارزیابی اردوهای راهیان نور در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی ، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف این پژوهش آسیب‌شناسی اردوهای راهیان نور در استان خوزستان به روش کمی و کیفی است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و رویکرد پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی ) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمی پژوهش شامل دانش‌آموزان و مربیان شرکت‌کننده در اردوها و مسئولان برگزاری اردوها در سه شهر اندیمشک، شوش و دزفول در سال 97- 95 به تعداد 1300 و 44 نفر بود. حجم نمونه دانش‌آموزان و مربیان به ترتیب 318 و 17 نفر در نظر گرفته شدند. در مرحله کیفی جامعه آماری شامل مسئولان و مربیان برگزارکننده اردوها می‌باشد. حجم نمونه در مرحله  کیفی شامل 10 دانش‌آموز و پنج نفر از مسئولان بودند. مسئولان نیز به روش هدفمند با توجه به تجارب بیشتر انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری دانش‌آموزان و مربیان با توجه به تعداد آن‌ها در سه شهر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی بود. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساخت‌مند و دو پرسش‌نامه مربیان و دانش‌آموزان بود. نتایج حاصل از مطالعه کمی نشان داد؛ دانش‌آموزان از عوامل درون‌دادی اردوهای راهیان نور همچون کیفیت تجهیزات پزشکی، تغذیه، مکان، امکانات رفاهی و... رضایت پایینی داشتند. مربیان نیز همانند دانش‌آموزان از کیفیت مکان، تجهیزات پزشکی، بسته‌های فرهنگی، انتخاب مربیان براساس سن و جنسیت رضایت نسبی داشتند. براساس نتایج کیفی مهم‌ترین راهکارهای توسعه اردوهای راهیان نور شامل توجه به شاخص‌های شایستگی‌های ارزشی در جذب منابع انسانی، متناسب‌سازی طراحی ساختار سازمانی با ابعاد محتوایی، مدیریت مشارکتی، مدیریت خدمات و پشتیبانی و توجه همه جانبه به هدف‌های تربیتی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rahian-e Noor Camps: The Case Study of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Faranak Omidian 1
  • Gholam Abbas Anesteh 2
1 Assistant Professor of Educational Science, Islamic Azad University, Dezful Branch
2 MA in Educational Planning, Islamic Azad University, Dezful Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the pathology of the camps of Rahian-e Noor province through a quantitative and qualitative methodology. Regarding the aim, the method of present research is practical with a combined research approach (quantitative and qualitative). In the quantitative stage, the statistical population of the research included students and instructors participating in the camps and those in charge of holding the camps in the three cities of Andimeshk, Shoush and Dezful in 95-97, numbering 1300 and 44 people. The sample size of students and teachers was 318 and 17 respectively. In the qualitative stage, the statistical population included the officials and trainers who organize the camps. The sample size in the qualitative stage included 10 students and five officials. Officials were purposefully selected according to the extent of their experiences. The sampling method of students and educators was proportional stratified random sampling according to their number in the three cities. The research tools included semi-structured interviews and two questionnaires for educators and students. The results of the quantitative study showed that students had relatively little satisfaction with the input factors of Rahian-e Noor such as the quality of medical equipment, nutrition, location, welfare facilities, and so on. Instructors, like students, were relatively satisfied with the quality of the venue, medical equipment, cultural packages, and the selection of instructors based on age and gender. Based on the qualitative results, the most important strategies for the development of Rahian-e Noor camps included paying attention to the indicators of value competencies in human resource employment, adapting organizational structure design to content dimensions, participatory management, service management and support, and comprehensive attention to educational goals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Rahian-e Noor camps
 
ابیا، حمید و خانی، مهدی .(1391 ). اثربخشی قدرت نرم برنامه‌های راهیان نور. دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، (7) 2، صص 26-9.
امیدیان، فرانک .(1394). روشهای تدریس براساس رویکرد رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساختارگرایی با تأکید بر نمونه­ها. دزفول: انتشارات اهورا قلم.
برنا و احمدی اصل .(1394). تعیین تقویم زمانی گردشگری راهیان نور در منطقه عملیاتی بستان با شاخص‌هایPET وPMV. دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده.
بونک، آبراهام پی، ون وگت، مارک .(1397). روانشناسی اجتماعی کاربردی (از مشکلات تا راه حلها )، ترجمه مجید صفاری نیا، پرستو حسن‌زاده. تهران: نشر ویرایش.
پاینده، امیرحسین و منظری، امین و توکلی، علی‌اکبر.( 1394 ). ارزیابی نقش و تأثیر اردوهای راهیان نور جهت آشناسازی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه‌های تربیت معلم، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.
تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: شیرازه.
حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا؛ امانی، جواد.(1393 ). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان‌شناختی و رضایت از زندگی، روا‌‌نشناسی معاصر (2) 9، صص 88- 77.
حسن‌زاده، محمد و همکاران.( 1387). ارزیابی اردوهای راهیان نور براساس الگوی سیپ. دانشکده علوم پزشکی دانشگاه مشهد. 
خندقی، مقصود و محبی‌امین، سکینه.(1392). پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، (5)3، صص79-53.
داگوتک، جرالد ال.( 1395). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت‌. تهران: انتشارات سمت.
سبکتکین ریزی، قربانعلی و جعفری، احمد.(1397). بررسی تأثیرگذاری  اجتماعی – فرهنگی اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی (مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهر کرج ). فصلنامه خانواده و پژوهش، (3) 16، صص153- 170.
کافمن، راجر، هرمن، جری .(1393). برنامهریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمه: فریده مشایخ و عباس بازرگان. تهران: انتشارات مدرسه.
مهر نژاد، مینا .(1394). نشاط و سرگرمی و اردو. تهران: انتشارات سمت.
هرندی، عطاءاله.( 1393). تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش بنیان. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 2، شماره 1، صص 161-182.
هرسی، پال، بلانچارد، کنث .(1397). مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی. ترجمه علی علاقه‌بند. تهران: امیرکبیر.
نصیری، عطاالله.(1392). راهیان نور. ماهنامه آموزشی- تربیتی، شماره 41.
محمدحسین‌زاده، معصومه؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ باغگلی، حسین؛ جوادی کوران، مرضیه.(1387 ). ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان (درون‌داد، فرایند و برون‌داد). مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان.
قائدعلی، حمیدرضا و لطیفی، میثم.(1393 ). الگوی پارادیمی اردوهای راهیان نور (استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری). دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، (10) 3، صص 28-1.
مسعودی، حمید و نوغانی، حمید .(1392). تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت (مطالعه پانل ). دو فصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی، (17) 8، صص144-123.
مطهری‌نژاد، حسین .(1396). جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، (1) 9، صص 21-49.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.
Tantardini , M., Kroll , A ,. (2015 ) The Role of Organizational Social Capital in Performance management. Forthcoming in Public Performance &Management Review.