بن مایه های پایداری در دیوان «ابوسلمی»؛ شاعر معاصر فلسطینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از شاعران متعهد فلسطینی که زمزمه­های مقاومت را در لابه­لای دیوان خود، به شیوه­های متفاوتی سروده، «عبدالکریم الکرمی» مشهور به «ابوسلمی» است. این شاعر گمنام معاصر که زبانِ اشعارش را وقفِ آرمان­های والای خود و سرزمینش نمود، در سروده­های خویش، زیباترین نواها را در دفاع از وطن خویش نواخته است و عشق به فلسطین، تار و پود وجود شاعر را دربرگرفته است. در دکترین سیاسی «ابوسلمی»، مبارزه تنها راهِ رسیدن به پیروزی است و خون شهیدان فلسطینی، بهای رسیدن به آرمان­های والای این ملّت است. او شجاعانه بر علیه حکّام سازش­گر عرب حمله می­کند و اشعارش را وسیله­ای برای انتقاد شدید از آنان قرار می­دهد. تشویق به مبارزة بی­امان بر علیه دشمن، تمجید از جان­فشانی­ها، ستایش شهیدانِ مام میهن و امید به آینده روشن، از دیگر موتیف­های غالب در سروده­های این شاعر فلسطینی است. این پژوهش از گذرِ تحلیلِ متنْ­محور، به بررسی مضمون‌های پایداری در اشعار «ابوسلمی» می­پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Themes of Resistance in Abu Salmi’s Diwan; Contemporary Palestinian Poet

نویسنده [English]

  • Faroogh Nemati
Associate Professor of Arabic Language and Literature, Payame Noor University
چکیده [English]

Abdul Karim al-Karami, known as Abu Salmi, is one of the most committed Palestinian poets who has expressed whispers of resistance in various ways in his Diwan. This unknown contemporary poet, who dedicated the language of his poems to his lofty ideals and his country, has played the most beautiful songs in defense of his homeland in his poems. The love for Palestine is so ingrained in the poet’s existence that it makes him look like a lover. In Abu Salami’s political doctrine, struggle is the only way to victory, and the blood of the Palestinian martyrs is the price of the nation’s lofty ideals. He bravely attacks the compromising Arab rulers and uses his poems as a means of severely criticizing them.        Encouragement to the relentless struggle against the enemy, praise for the  altruism, praise of the martyrs of the motherland and hope for a bright future are other dominant motifs in his poems. This research examines the themes of  resistance in the poems of Abu Salami through text-based analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestinian resistance poetry
  • Abdul Karim al-Karami (Abu Salami)
  • theme study
 
۱.   قرآن کریم.
۲.   بصیری، محمدصادق. (1388). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی (از آغاز تا عصر پهلوی)، جلد1،. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۳.   بیلتو، غاده أحمد. (1987م). أبوسلمی حیاته و شعره. دمشق: دار طلاس.
۴.   الجیوسی، سلمی خضراء. (1997م). موسوعه الأدب الفلسطینی المعاصر. بیروت: المؤسّسة العربیّة.
۵.   رجایی، نجمه. (1382). شعر و شرر. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۶.   السوافیری، کامل. (1973). الاتّجاهات الفنیّه فی الشعر الفلسطینی. مکتبه الأنجلو العصریّه.
۷.   .......................... (1383). ادب معاصر عرب در فلسطین. ترجمه: علی­احمد امیرسرداری. تهران: انتشارات حروفیه.
۸.   سیدحسینی، رضا. (1387). مکتب­های ادبی، چ4. تهران: نگاه.
۹.   شفیعی کدکنی، محمدرضا.(1380). شعر معاصر عرب. چ2. تهران: سخن.
۱۰. ................................... . (1376). موسیقی شعر. چ5. تهران: آگه.
۱۱. قبش، أحمد. (بی­تا). تاریخ الشعر العربی الحدیث. بیروت: دارالجیل.
۱۲. قزیحه، ریاض. (1998). الفکاهه فی الأدب الأندلسی. بیروت: المکتبه العصریّه للطباعة و النشر.
۱۳. عبدالله عطوات، محمدعبد. (1998). الاتّجاهات الوطنیّه فی الشعر الفلسطینی المعاصر من 1918 إلی 1968. بیروت: دارالآفاق الجدیده.
۱۴. کافی، غلامرضا.(1389). ویژگی­های مشترک شعر مقاومت در ادبیات ایران و جهان. مقوله­ها و مقاله­ها بررسی ادبیات دفاع مقدّس. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدّس.
۱۵. الکرمی، عبدالکریم.(1978م). دیوان أبی‌سلمی. بیروت: دارالعوده.
۱۶. معجم البابطین للشعراء العرب المُعاصرین. (1995). هیئة المعجم. بی­جا: مؤسسة جائزة عبدالعزیز البابطین للإبداع الشعری.
۱۷. النقاش، رجاء.(1972م). محمود درویش شاعر الأرض المحتلّه. الطبعة الثانیه. بیروت: المؤسسة العربیّة للدراسات و النشر.
۱۸. الخطیب، حسام.(2002). «مشروع منهج متکامل لدراسه الأدب الفلسطین الحدیث». مجله نزوی. أردن. العدد31. گرفته شده از پایگاه اینترنتی مجله در تاریخ 5/2/2010.
۱۹. بلاوی، رسول و دیگران. (1392). «جایگاه آوارگان فلسطیینی در شعر محمود درویش». نقد ادب معاصر عربی. سال سوم. پیاپی4. صص25-55.
۲۰. رحماندوست، مجتبی و مجاهد، رحمان.(1434). «القضیّه الفلسطینیّه فی أدب عبدالکریم الکرمی». مجلّه اللغة العربیّة و آدابها. السنة التاسعه. العدد الأوّل. صص83-99.
۲۱. سامخانیانی، علی­اکبر و مدنی­ایوری، سیده طیبه.(1395). «ابعاد اسلامگرایی در شعر طاهره صفّارزاده». نشریّة ادبیّات پایداری. سال هشتم. ش14. صص 79-98.
۲۲. سنگری، محمدرضا.(1390). «ادبیات پایداری (نگاهی به ویژگی­ها، زمینه­ها، علل پیدایی)». بیداری کلمات (بررسی و تحلیل شعر مقاومت). به کوشش: جواد محقّق. تهران: روایت فتح.
۲۳. شیرخانی، محمدرضا و دیگران. (1394). «فراخوانی شخصیت صلاح­الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین». فصلنامة لسان مبین. سال هفتم. دورة جدید. ش21. صص67-89.
۲۴. مسبوق، سید مهدی و دیگران.(1390). «میهن­دوستی در شعر ملک­الشعرای بهار و جمیل صدقی الزهاوی». فصلنامة نقد و ادبیات تطبیقی. ش2. صص 131-158.
۲۵. ملاابراهیمی، عزت و دیگران.(1990). «نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین». زن در فرهنگ و هنر. دوره3. شماره1. صص 95-113.
۲۶. نجاریان، محمدرضا.(1388).«بُن­مایه­های ادبیات پایداری در شعر محمود درویش». نشریه ادبیات پایداری. دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره1. صص 201-222.
۲۷. الفار مصطفی محمد.(1980). أبوسلمی الأدیب الإنسان. دانشگاه «القدیس یوسف».
۲۸. مساعد العمری أسماء.(2008م). شعر عبدالکریم الکرمی دراسه أسلوبیه. پایان‌نامه مقطع دکتری. دانشگاه «أم القری».