بسامد و گونه های بن مایه ادب پایداری در خاطره نگاشت "دا"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

بن‌مایه یکی از عناصر مهم ساختاری- معنایی در داستان است که به دلیل دارا بودن مشخصة تکرار در قالب ( شخصیت، مضامین و مفاهیم، حوادث و...) می‌تواند رهنمودی برای خوانندگان باشد تا ضمن شناخت فضای داستان‌ها، به لحاظ موضوعی آن‌ها را تفکیک نماید و به اهداف مورد نظر نویسنده درباره چرایی کاربرد بن‌مایه‌ها دست یابند. با توجه به اینکه آثار ارائه شده در حوزه ادبیات دفاع مقدس به میزان گسترده‌ای دربردارنده بن‌مایه‌های مشترک هستند،کتاب دا را برای نمونه برگزیدیم تا بتوانیم این نوع عنصر داستانی را به‌طور ویژه با روش تحلیلی- توصیفی بررسی کنیم. برآیند تحقیق نشان از آن دارد که بن‌مایه مفاهیم و مضامین همکاری، خستگی و گرسنگی، جراحت و...- مهم‌ترین و بیشترین بن‌مایه کتاب دا را تشکیل می‌دهد و در کنار آن بن‌مایه‌های اشخاص شهدا، مجروحین، پاسدار و...- همراه با بن‌مایه حوادث، دفاع کردن، به شهادت رسیدن، دعوا کردن و... - در تکمیل و توسعه فضاسازی با محوریت جنگ و دفاع مردمی را بر عهده دارد. در حقیقت می‌توان گفت: بن‌مایه‌های کتاب دا، یاری‌دهنده‌ای مفید در انتقال معانی و مفاهیم ارزشمندی مانند ایثار، دفاع و ازخودگذشتگی هستند که در نوع خود موجب افزایش حس زیباشناختی و درک دو چندان معنایی توسط خوانندگان این کتاب می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency and Types of Resistance Literature Motifs in the Memoir, Da

نویسنده [English]

  • Atefeh Zandi
MA in Persian Language and Literature, University of Isfahan
چکیده [English]

Motifs are among important structural-semantic elements in stories, which due to having the feature of repetition in types (characters, themes and concepts, events, etc.) can be a guide for readers to know the atmosphere of the stories and separate the motifs thematically in order to achieve the author’s intended goals as to why the motifs are applied. Given that the works of holy defense literature have a significant amount of common themes, we chose the memoir, Da as an example so that we can examine this type of narrative element specifically with an analytical-descriptive method. The results of the research show that such concepts and themes as cooperation, fatigue and hunger, injuries, etc. constitute the most important and most frequent motifs of Da. In addition, motifs of personages such as martyrs, the wounded, guards, etc. as well as the motifs of events such as defending, martyrdom, fighting, etc. are responsible for completing and developing the atmosphere centered on war and people’s defense. In fact, it can be argued that the motifs in Da are useful contributors to convey valuable meanings and concepts such as self-sacrifice, defense and altruism, which in their own way increase the reader’s sense of aestheticism and help them better understand the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motif
  • resistance literature
  • Da
  • Holy Defense
 
1.   آبرامز، مایرهوارد.(1385). فرهنگ اصطلاحات ادبی(فنون و صناعات ادبی). ترجمه: کیان پیشکار و نوشین ناصری. جیرفت: دانشگاه آزاد اسلامی.
2.   اسماعیلی، رضا.(1390). از واژه تا فریاد(گفت‌وگو با شاعران). تهران: روایت فتح.
3.   اشهب، اسماعیل.( 1393). بررسی عناصر داستان در کتاب دا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. رشت. دانشگاه رشت. دانشکده علوم انسانی.
4.   پارسا نسب، محمد.(1388). بن‌مایه: تعاریف، گونه‌ها، کارکردها. فصلنامهنقدادبی، ج2، ش 5، صص 7- 40.
5.   پورنامداریان، تقی.(1386). رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. تهران: سخن.
6.   حسینی، اعظم.(1388).دا. تهران: سوره.
7.   داد، سیما.( 1371). فرهنگاصطلاحاتادبی. تهران: مروارید.
8.   رحیمی، فریبا.(1391). نقد و بررسی عناصر داستان در کتاب دا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. اراک. دانشگاه اراک. دانشکده علوم انسانی.
۹.   سجودی، فرزان.(1385). ساختار شعر پایداری.مجله بیناب( سوره مهر)، ش10، صص 158- 163.
۱۰. شمیسا، سیروس.( 1394 ). انواع ادبی. تهران: میترا.
11. فتوحی، محمود.( 1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
12. میرصادقی، جمال.( 1388). عناصرداستان. تهران: سخن.
13- یونسی، ابراهیم.(1397). هنر داستان‌نویسی. تهران: نگاه.