مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار شاعران معاصر افغانستان (مطالعۀ موردی: عبدالسمیع حامد و سید ابوطالب مظفری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم و فنون فارابی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع).

چکیده

ادبیات پایداری در افغانستان، پس از کودتای مارکسیستی سال 1357 شکل گرفت و مضامین ارزشمند مقاومت به خاک‌ریزهای اشعار شاعران پایداری- که مدافعان غرور و حیثیت ملت به استضعاف کشیده‌شدۀ افغانستان هستند – راه یافت. همراهی شاعران و نویسندگان با این حرکت سیاسی- اجتماعی، سبب خروج شعر افغانستان از بن‌بست محتوا و شکل‌گیری جریان شعر پایداری در حمایت از مقاومت مردمی در برابر روس‌ها شد.
 از میان شاعران حوزۀ یادشده، عبدالسمیع حامد و سید ابوطالب مظفری برگزیده شدند. این پژوهش بر پایۀ این پرسش شکل گرفت که «ادبیات پایداری افغانستان در اشعار عبدالسمیع حامد و سید ابوطالب مظفری، بیشتر چه موضوعات و مضمون‌هایی را شامل می‌شود؟». این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، انجام‌شده، به همین سبب، در آغاز نمی‌توان برای آن فرضیه‌ای بیان کرد. پس از گردآوری یافته‌های پژوهش و سپس تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با روش استدلال استقرایی، آشکار شد که مضامینی چون برادرکشی و جنگ‌افروزی، نکوهش رهبران و سیاستمداران، اعتراض به شرایط موجود در کشور، شرح غربت و بیان آوارگی و تبعید، در شعر این پژوهش، ظهور بیشتری دارد. دین و مذهب نیز در جلوه‌های آن- که مهم‌ترین منبع الهام در ادبیات مقاومت است- محتوای سروده‌های شاعران یادشده را پربارتر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Sustainable Literature in the Poems of Contemporary Poets of Afghanistan (Case study: Abdul Sami Hamed and Seyed Abu Talib Mozafari)

نویسندگان [English]

 • Manuchehr Danesh Pajuhan 1
 • Gholam Hazrat Hoveyda 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Farabi Faculty of Science and Technology.
2 MA. Student in Persian language and Literature, Ahl al-Bayt (AS) International University.
چکیده [English]

Afghanistan's contemporary literature, to put it bluntly, was formed after the Marxist coup in 1978. The valuable themes of resistance found in the poems of enduring poets who advocate the pride and dignity of the nation have been passed down to Afghanistan. The coup, due to its Marxist nature in Afghanistan, has been the source of all political, economic, social, cultural, and other developments in the last three decades. After the coup, the people of Afghanistan staged a massive jihad and widespread resistance against the illegitimate and occupying Russian government following the entry of the former Soviet Red Army into their country. The companionship of poets and writers with this socio-political movement marked the departure of Afghan poetry from the stalemate of content and the emergence of a steady stream of poetry in support of the popular resistance against the Russians. After this period, some individuals within the country expressed their idealistic ideas through poetry, while others were compelled to emigrate due to their Islamic beliefs. Consequently, the two main dimensions of Afghan poetry, namely the poetry of resistance and the poetry of emigration, began to evolve. The study of the works of Afghan resistance poets explains and interprets the principles and components of sustainability in the poems of Afghan poets. The main purpose of this study is to investigate the concept of resistance and the thematic and semantic highlights of Afghanistan's sustainability poems. The study aims to explore the fundamental principles of resistance by analyzing the poems of prominent poets using a library-based analytical descriptive method. Topics such as fratricide and war, condemnation of leaders and politicians, protests against the situation in the country, descriptions of exile, and expressions of displacement and deportation appear more frequently in the poetry of Afghan poets, especially in the works of two contemporary poets, Abdul Sami Hami and Seyed Aboutaleb Mozaffari. Religion and its manifestations, which are the most important sources of inspiration in the literature of resistance, have enriched the content of Afghan poets' poems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainability Literature
 • Afghanistan
 • the Idea of Resistance
 • War
 • Protest and Freedom
 1. قرآن کریم.
 2. انصاری، خواجه عبدالله. (1369). مناجات‌نامه، به کوشش علی پناه، تهران: فروغی.
 3. انوشه، حسن و همکاران. 1375). دانشنامۀ ادب فارسی، چ سوم، ادب فارسی در افغانستان، چ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 4. آیینه‌وند، صادق. (1370). ادبیات مقاومت، کیهان فرهنگی، شمارۀ 79.
 5. بارانی، محمد، انصاری، صدیقه. (1391). ادبیات پایداری افغانستان در شعر سید علی صالحی، ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی، چ اول، تهران، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.
 6. بدوی، مصطفی. (1369). برگزیده‌هایی از شعر عربی معاصر، ترجمۀ غلامحسین یوسفی و یوسف بکار، چاپ اول، انتشارات اسپرک، تهران: میدان انقلاب.
 7. بهبهانی، سیمین. (1370). دشت ارژن، چ دوم، تهران: انتشارات شالوده.
 8. بهزادی، مریم. (1393). بررسی و مقایسۀ مضامین شعر پایداری افغانستان با تأثیر از شعر پایداری ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات مقاومت، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
 9. پرهام، مهدی. (1379). حافظ و قرن بیست و یکم، تهران: نشر شار لوده
 10. چهره‌قانی برچلویی، رضا. (1390). از حنجره‌های شرقی (سیری در شعر پایداری افغانستان)، چ اول، تهران: انتشارات هزارۀ ققنوس.
 11. حامد، عبدالسمیع. (1371). باغچه‌های شهید، انتشارات انجمن نویسندگان بلخ.
 12. حامد، عبدالسمیع. (1377). راز بن‌ها در فصل شکفتن گل انجیر، پیشاور: انتشارات انجمن آزاد نویسندگان.
 13. حامد، عبدالسمیع. (1372). از دوزخ اردیبهشت، انتشارات انجمن اسلامی نویسندگان بلخ، به همکاری نشریۀ دولتی.
 14. شکری، غالی. (1366). ادب مقاومت، ترجمۀ محمدحسین روحانی، تهران: نشر نور.
 15. کاظمی، کاظم و مظفری، ابوطالب. (1393). پایتخت پری‌ها، تهران: انتشارات انجمن شاعران ایران.
 16. کافی، غلامرضا. (1389). شناخت ادبیات انقلاب اسلامی، چ اول، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 17. گرگانی، فخرالدین اسعد. (1386). منظومۀ ویس و رامین، تصحیح محمد روشن، چ سوم، تهران: انتشارات صدرای معاصر.
 18. محتایه، ریاض. (1389). گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت، ترجمۀ سیده زهرا حق‌دوست راد، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ 40، ص 81.
 19. محقق، جواد. (1390). بیداری کلمات، بررسی و تحلیل شعر مقاومت، چ اول، تهران: روایت فتح.
 20. مظفری، ابوطالب. (1393). شعر مقاومت افغانستان، دفتر دوم، چ اول، تهران: حوزه هنری.
 21. مظفری، ابوطالب. (1372) سوگنامۀ بلخ، چ اول، تهران: انتشارت حوزۀ هنری.
 22. مظفری، ابوطالب. (1396). عقاب چگونه می‌میرد، چ اول، تهران: انتشارات آ مو.
 23. مندور، محمد. (1360). در نقد و ادب، ترجمۀ علی شریعتی، چ اول، تهران: بی‌تا.
 24. نجف زاده بارفروش، محمدباقر. (1372). فرهنگ شاعران جنگ و مقاومت، ج اول، تهران: انتشارات کیهان.
 25. نیک‌خواه، عبدالرحیم. (1388). سیری در ادبیات پایداری افغانستان، مجله ادب فارسی، پاییز و زمستان، ش 2، (علمی- پژوهشی). ص 155- 135.