بررسی و تحلیل محتوایی مجموعه داستان « أنا و جمانه » محمود شقیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ایستادگی و مقاومت دربرابر ظلم و استبداد از بن‌مایه‌های اصلی ادبیات پایداری است که از دیرباز نویسندگان بسیاری را به خود مشغول داشته و در آثار منثور و منظوم آنان بازتابی نظرگیر یافته است. محمود شقیر، نویسندۀ فلسطینی، ازجمله داستان‌نویسانی است که توانسته است با بهره‌گیری از شیوۀ جدید در پرداخت روایت‌های خویش، به پایداری مفهومی تازه بخشد. او مخاطب را در دل داستان تنها می‌گذارد تا خودش به‌تنهایی گفت‌وگوی شخصیت‌های داستان را به داوری بنشیند و از جزءجزء وقایع داستان نتیجه‌گیری کند؛ لذا با ارائۀ تصاویری از ظلم، رفتار ضدبشری اسرائیل، بی‌هویتی مردم و... در مجموعه‌داستان أنا و جمانه، کوشیده است به‌صورت غیرمستقیم، مخاطب را در اعتراض به اشغالگری و نامشروع‌دانستن موجودیت اسرائیل با خود همراه نماید. این مقاله سعی دارد با بررسی مجموعه‌داستان أنا و جمانه، نگاه طنزگونه و ضداشغالگری نویسنده را از منظر ادبیات پایداری که در این داستان درحقیقت در قالب مبانی سیاسی و اجتماعی ارائه نموده است، تحلیل نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Mahmoud Shukair’s “Ana wa-Jumana”

نویسندگان [English]

 • Alireza Sheikhi 1
 • Mohsen Mohammadi 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University
2 PhD Student of Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Resistance against oppression and tyranny is one of the major themes of resistance literature which has long captivated various writers and has been conspicuously reflected it in their prose and poetry. Mahmoud Shukair, a Palestinian writer, is among those fiction writers who have been able to give a new aspect to resistance through applying a new style of narrative. He leaves the audience alone to be the sole arbitrators of the characters of the story and to conclude each parts by themselves. Thus, by representing oppression, Israel antihuman behaviors, people’s loss of identity, etc. in the story collection “Ana wa-Jumana,” he has tried indirectly to attract the audience to accompany him in his protest against the Israelite occupation and the illegitimate entity of the regime. By investigating “Ana wa-Jumana,” the present research tries to analyze the writer’s satiric and anti-occupation views in the light of resistance literature theories which have appeared in political and social foundations of the collection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance Literature
 • Palestine
 • Mahmoud Shukair
 • Ana wa-Jumana
 1. بدر، ل. (2010). معلمتی شیخة شقیر و آخرون. صحیفة الأیام. رام‌الله. ش28. ص2.
 2. بصیری، م. (1384). طرح و توضیح چند سؤال دربارۀ مبانی ادبیات پایداری کرمان. کنگرۀ ادب پایداری. ش۶. ص93.
 3. جمعة، ح. (2010). محمود شقیر و فن القصة. سرمارتا. ش4027. ص4.
 4. الجیوسی، س. (1997). موسوعة الأدب الفسطینی المعاصر. الموسوعة العربیة للدراسات و النشر. بیروت: دار الفارس للنشر و التوزیع.
 5. الحسین، ق. (1972). الموت و الحیاة فی شعر المقاومة. بیروت: دار الرائد الأدبی.
 6. رحماندوست، م. (1379) رمان مقاومت. مضامین و بایدها. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران. ش56. ص464.
 7. زیاد، ت. (2007). خبز الآخرین و قصص أخری. جریدة القدس. فلسطین.
 8. سامی، م. (2008). الاعترافات حینما تکون إعتذارا. جریدة الرای. عمان. ش3087. ص1.
 9. سما، ح. (2010). معلمتی شیخة شقیر و آخرون.

10. سنگری، م. (1389). ادبیات پایداری. مجلات فرهنگ و هنر. ش39. ص10و11.

11. شقیر، م. (بلا تا). مجموعة قصص أنا و جمانة. روایة للفتیان و الفتیات. فلسطین. ش1. ص1ـ9.

12. شکری، غ. (1979). ادب المقاومة. بیروت: دار الآفاق الجدیدة.

13. عظیمی، م. (2009). عن قصة ابنة خالتی کوندلیزا. بیروت: المؤسسات العربیة للدراسات و النشر.

14. کاظم‌زاده، ن. (2011). رسالة جامعیة عن القصة القصیرة جدا. طهران. ش۴۲. ص4.

15. المدهون، ر. (2010). محمود شقیر: حارس القدس الجمیل. دمشق. جریدة تشرین. ش4027. ص2.

16. المعموری، ن. (2002). شقیر فی القصة القصیرة جدا، شعریة الیومی و رمزیة المالوف. جریدة الزمان.

17. میرصادقی، جمال. (1377). واژه‌نامۀ هنر داستان‌نویسی. چ۱. تهران: مهناز.

18. الولید، (2005). و خیبة الأمل فی قصص محمود شقیر. جریدة القدس. فلسطین.

 1. Harlow barbara, Resistance literature new yourk methun.
 2. Sights Resistance in the story "Anna and Jumana "by Mahmoud Shqyr, 1987.


پیوست

جدول فراوانی