بررسی مولفه‌های هوش معنوی و تاثیر آن در ساخت فیلم‌های مستند روایت فتح به رهبری معنوی شهیدآوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

3 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

جنگ هشت ساله ایران فرسایشی‌ترین جنگ قرن بیستم بود. ایران تا قبل از فیلم‌های روایت فتح هیچ تجربه‌ای در زمینه مستندهای جنگی نداشت. شهید آوینی نیز قبل از ساخت این مجموعه هیچ فیلمی را کارگردانی نکرده بود و هیچ‌گونه تجربه فیلم‌سازی نداشت. کارگردان که رهبری آثار را بر عهده دارد با آگاهی کامل از ویژگی‌های مدیریتی هوش معنوی خود در خلق فیلم بهره جسته، سازمان سینما را هدایت می‌نماید. شهید آوینی با اتکا به رهبری و هوش معنوی خود لحظات تکرار ناشدنی از تاریخ ایران را در قاب سینمای مستند ثبت نمود. امروزه نه تنها رسانه سینمای ایران بلکه تاریخ، فرهنگ و هویت جامعه ایرانی وام‌دار تجربه‌های اوست و این مجموعه می‌تواند به‌عنوان الگوی آموزشی در رفتارشناسی مدیریتی براساس هوش معنوی مورد توجه قرار بگیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش معنوی در کارگردانی فیلم به روش توصیفی می‌باشد. مسأله اصلی پژوهش تأثیر مؤلفه‌های معنوی سال‌های حماسه و نقش رهبری معنوی شهید آوینی در فیلم‌های مستند روایت فتح می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از تأیید رابطة معنادار بین مؤلفه‌های هوش معنوی و رهبری معنوی شهید آوینی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Components of Spiritual Intelligence (SI) and Its Impact on the Production of Ravayat-e Fath Documentary Films by the Spiritual Leadership of Martyr Avini

نویسندگان [English]

  • Payam Zinalabedini 1
  • Behzad Hodhodi 2
  • Abdollah Hamidzadeh 3
1 PhD in Research in the Arts, University of Tehran
2 Assistant Professor of Educational Management, Kharazmi University
3 PhD in Research in the Arts, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The Iranian eight-year war was the most erosive war of the twentieth century. Iranian film makers had no experience about the production of war documentary films before the Ravayat-e Fath documentary. Prior to this collection, Martyr Avini had not had any experience of filmmaking and had not directed any film. Directors, who are always responsible for the leadership of productions, may employ managerial characteristics of their own spiritual intelligence in producing films in order to guide the cinema. With reliance on his own spiritual leadership and intelligence, Martyr Avini recorded some unrepeatable moments of Iranian history within the frame of documentary cinematography. Today, not only Iranian cinema, but also history, culture, and identity of Iranian community owe to his experiences, and this collection may be used as an educational paradigm in praxeology based on spiritual intelligence. The present research aims to explore the effect of components of spiritual intelligence in film directing, using descriptive methodology. The main concern of this study is to consider the impact of spiritual components of years of warfare epics and the spiritual leadership of Martyr Avini in Ravayat-e Fath documentary. Results of the study indicate the confirmation of a significant relationship between the components of spiritual intelligence and the spiritual leadership of Martyr Avini.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence (SI)
  • Spiritual Leadership (SL)
  • documentary cinematography
  • Ravayat-e Fath documentary
  • Martyr Avini
 
آوینی، مرتضی.(١٣٧٧).آینة جادو، ج1. تهران: نشر ساقی.
اسماعیلی، علی و گودرزی، شایسته.(١٣٨٦). مبانی روان‌شناسی عمومی. تهران: انتشارات شلاک.
پارسا،‌ محمد.(١٣٧٤). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات سخن.
پورشریفی، حمید.(١٣٨٢). روان‌شناسی بالینی. تهران: سنجش.
خدایاری‌فرد، محمد.(1381). روان درمانی و معنویت. حوزه و دانشگاه. سال هشتم.
دهقان‌پور، حمید.(١٣٨٢). سینمای مستند ایران و جهان. تهران: سمت.
کریمی، یوسف.(١٣٨٥). روان‌شناسی تربیتی، چاپ هفتم. تهران: انتشارات ارسباران.
گلمن، دانیل.(١٣٨٣). هوش هیجانی در کار. ترجمه: بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. تهران: نشر بهین دانش.
هارتز ،گری.(1387). معنویت و سلامت روان. ترجمه: امیر کامگار و عیسی جعفری. تهران: انتشارات ویرایش. 
نیکولز، بیل.(١٣٨٩). مقدمه‌ای بر فیلم مستند. ترجمه:  محمد تهامی‌نژاد. تهران: انتشارات جامعه نو.
Adams, S. (1996). The Dilbert principle. New York: HarperCollins.
Fairholm GW.Spiritual leadership:Fulfilling whole-self needs at work.Leadership & Organ Dev J 1996;17(5):11-7.
Amram, Y. (2009). The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences To Effective Business Leadership.Doctoral Dissertation, Institute of Transpersonal Psychology, California.
Biberman, J., Whitty, M., & Robbinson,L. (1999) Lessons from Oz: Balanceand Wholeness in Organizations. Journal of Organizational Change Management,12)3(, 243-252.
Bishop john ,R. Schol. (2001),Becoming a spiritual leader,Lewis Center for Church Leadership.
Bishop John, P. School. (2007), Becoming a spiritual leader, Lewis Center for Church Leadership.
Cavanagh, G.F. (1999) "Spirituality for managers: context and critique", Journal of Organizational Change Management, Vol.12, No.3, pp.186-199.
Fairholm, G. (1996). Spiritual leadership: Fulfilling whole-self needs at work. Leadership & Organization Development Journal, 17(5), 11-17.
Fry, L. W. (2003) Toward a Theory of Spiritual Leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693-728.
Fry L.W., Vitucci, T.S, and and Cedillo M., 2005. Spiritual leadership and army transformation: theory, measurement, and establishing a baseline.
Fry, L.W., 2006. spiritual leadership and organizational performance: an exploratory – study, Tarleton State University _ central Texas.
Gardner , howard  and  Hatch  , T. (1989). Multiple intelligence go to schools. Educational Researcher, volume 18. . PP, 4-9.
Gardner, H. (2000). A case against spiritual intelligence. International Journal for the Psychology of Religion, 10(1), 27-34.   
Gardner, Howard (2006) Changing Minds. The art and science of changing our own and other people's minds. Boston MA: Harvard Business School Press.
Hinnells, R. John, (1995), A New Dictionary of Religion, Blackwell.
Korac-Kakabadse, N., Korac-Kakabadse, A., & Kouzmin, A. (2001). Leadership renewal: Towards the philosophy of wisdom. International Review of Administrative Sciences, 67(2), 207-227.
Mitroff, I. and Denton, E. (1999) "A Spiritual Audit of Corporate America:  A Hard Look at Spirituality", Religion, and Values in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Nichols, Bill. 'Foreword', in Barry Keith Grant and Jeannette Sloniowski (eds.) Documenting The Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video. Detroit: Wayne State University Press, 1997.
Noble, K.D. (2001). Riding the Wind horse: Spiritual Intelligence and the Growth of the Self. Cresskill, NJ: Hampton Press.
Robert A. Emmons (2000), The Psychology of Ultimate Concerns: Motivation and Spirituality in Personality, Guilford Publica.
Siegfried Kracauer, Theory of Film, Oxford University Press, p. 11, NY, London
Vaughan , f.( 2003). What is spiritual intelligence ? journal of humanistic  psychology  32- 45.
Zohar , D. & Marshal , I . (2000). SQ – Spiritual in t ell Igence , the ultimate intelligence . London:BLOOMBURY.
Zohar, Danah (2004)"Spiritual Capital: Wealth We Can Live By" (ISBN 1576751384).