تحلیل محتوایی شعر پایداری آلمان و شعر دفاع مقدس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ادبیات پایداری دعوت به ایستادگی در دوران انـقلاب یا دوران اسـتبـداد و دعوت به مبـارزه با دشـمن خارجـی یـا داخلی یا حتی نفـسانی است که از ابـتدای پیــدایـش بشـر وجود داشته و نویـسـندگان در تــمام جوامـع، متـناسـب با فرهنگ آن جامعه به نگارش این نوع ادبی پرداخته‌اند. این نوع ادبی شـامل گونـه‌های مختلفی می‌باشـد که هریک گرایش‌های فرمی، زبانی و محتوایـی خاص خود را داشــته‌اند. یـکی از ایـن گونـه‌ها شعر پایـداری می‌بـاشـد که بـه‌واسطۀ محتوا و مضمون، راه خود را از دیگر اشعار جدا ساخته است. ایـن نوع شعر، خصوصاَ پــس از وقوع دو جنگ جهانی، بسیار مورد توجه شاعران جهان قرار گرفت. در ایـران نیز این نوع شعر از دیـرباز مورد توجـه شاعران قرار داشت؛ اما پـس از وقـوع جنگ تحمیلی و سروده‌هـای پیـرامون آن که با عنوان شعر دفاع مقدس شناخته می‌شود، بیش از پیش خود را نمایان ساخت. مـقالۀ حاضر بررسی محتـوایـی شعـر پایـداری کشور آلمان (پیرامون دو جنگ جهانی) و شعر دفاع مقدس ایران، از طریق یافتن انگاره‌های به‌کار‌رفته در آن‌ها می‌باشد که با هدف مقایسۀ مضامین آن‌ نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of German Resistance Poetry and Iranian Sacred Defense Poetry

نویسندگان [English]

  • Sareh Zirak 1
  • Sepideh Yeghaneh 2
  • Stareh Javidan 3
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Alzahra University
3 MA Student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Resistance literature is the call to withstand during revolutions or in the eras of tyranny and the invitation to fight against an external, internal or even sensual enemy existing from the beginning of mankind. Authors have written this type of literature in all societies according to the culture of that society. This genre includes various manifestations, each of which has its own formal, linguistic and content features. One of these manifestations is the resistance poetry which has assumed a unique place among poetic genres due to its unique content and theme. This genre was welcomed by poets around the world, especially after the two World Wars. In Iran, this kind of poetry has long been practiced by poets, but after the onset of the Imposed War, the genre was further practiced and came to be known as Sacred Defense poetry. The present article thematically compares German Resistance poetry (about the two World Wars) and Iranian Sacred Defense poetry through finding and investigating the ideas used in them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Literature
  • Sacred Defense poetry
  • Resistance poetry
  • the two World Wars
  • Ideational
. احمدی، ش. (۱۳۹۳). ضمیمه‌های بی‌غرض مرگ. تهران: کتاب سبز.
۲. اخلاقی، ز. (۱۳۷۸). تبسم‌های شرقی. تهران: سوره مهر.
۳. امین‌پور، ق. (۱۳۹۰). مجموعۀ کامل اشعار. تهران: مروارید.
۴. اسرافیلی، ح. (۱۳۸۶). رد‌پای صدا. تهران: تکا.
۵. باقری، س. (۱۳۶۵). نجوای جنون. تهران: برگ.
۶. براتی‌پور، ع. (۱۳۸۹). آتش‌سواران: سروده‌های دفاع مقدس. تهران: سوره مهر.
۷. بیگی حبیب‌آبادی، پ. (۱۳۶۹). غریبانه. تهران: امیرکبیر.
۸. ترابی، ض. (۱۳۸۴). راین و زنجیر. شعر مقاومت اروپا. قم: نسیم حیات.
۹. حسینی، س. (۱۳۹۱). هم‌صدا با حلق اسماعیل. تهران: سوره مهر.
۱۰. ده‌بزرگی، ا. (۱۳۶۷). در آیینۀ شقایق. تهران: برگ.
۱۱. سبزواری، ح. (۱۳۶۸). دیوان اشعار. تهران: کیهان.
۱۲. ــــــــــــــــ. (۱۳۸۹). سرود سپیده. تهران: مؤسسه انجمن قلم ایران.
۱۳. شمیسا، س. (۱۳۸۳). انواع ادبی. تهران: میترا.
۱۴. عبداللهی، ع. و غضنفری، ع. (۱۳۹۱). گزیده اشعار برتولت برشت. تهران: گل‌آذین.
۱۵. عبدالملکیان، م. (۱۳۸۴). گزیده اشعار. تهران: مروارید.
۱۶. فروغی جهرمی، م. (۱۳۸۹). مقوله‌ها و مقاله‌ها. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
۱۷. قزوه، ع. (۱۳۹۰). از نخلستان تا خیابان. تهران: سوره مهر.
۱۸. کافی، غ. (۱۳۸۷). ویژگی‌های مشترک شعر مقاومت در ادبیات ایران. به‌کوشش دکتر احمد امیری خراسانی.کرمان: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
۱۹. کردی، ا. (۱۳۹۴). شعر فوگ مرگ از پل سزان. مجلۀ ادبی پیاده‌رو، ۴ تیر۱۳۹۴. در:
۲۰. محمودی، س. (۱۳۶۴). دریا در غدیر. تهران: حوزه هنری.
۲۱. ـــــــــــــــــ. (۱۳۶۹). فصلی از عاشقانه‌ها. تهران: همراه.
۲۲. مردانی، م. (۱۳۶۸). یوسف دل. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
۲۳. مردانی، ن. (۱۳۷۰). آتش نی. تهران: اطلاعات.
۲۴. مشفق کاشانی، ع. (۱۳۶۵). آذرخش؛ گزیدۀ اشعار. تهران: کیهان.
۲۵. ــــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۲). سیرنگ. تهران: فرهنگ‌گستر.
۲۶. موسوی گرمارودی، ع. (۱۳۸۹). خواب ارغوانی. تهران: سوره مهر.
۲۶. وحیدی، س. (۱۳۷۴). یک آسمان شقایق؛ گزیده شعر جنگ. تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
۲۷. ـــــــــــــــ. (۱۳۸۱). هشت فصل سرخ و سبز؛ مجموعه‌اشعار دفاع مقدس. تهران: برگ زیتون.
۲۸. وزیری‌نسب، ف. (۱۳۹۲). «شعر تمثیل راه‌آهن از اریش کستنر». مجلۀ ادبی دبستان شعر و هنر، ۸خرداد۱۳۹۲. در:
www.vidah.rozblog.com/post/980
29. Mayer, m.(1955).They thought they were free: The Germans 1933-45. Chicago: university of Chicago press
30.Spender, S. (2004). new collected poems of Stephen spender. London: Faber & Faber.