تأثیرگفتمان انقلاب اسلامی در ساخت و محتوای اشعار قیصرامین پور

نویسندگان

1 استادگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شعر مقاومت یا پایداری یکی از شاخه‌ها و جریان‌های شعری در‌ ایران است. در جریان انقلاب اسلامی ‌ایران و جنگ تحمیلی، شاعران بسیاری در این عرصه شعر سرودند و ماندگار شدند که یکی از ‌این شاعران ماندگار، قیصر امین‌پور است. او در سال‌های اول انقلاب اسلامی به حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی پیوست و از گفتمان انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفت. امین‌پور با کتاب تنفس صبح نام خود را در شعر انقلاب و جنگ ماندگار کرد. هرچند که او در آثار بعدی خود، تا حدودی از این رویکرد فاصله گرفت، اما تأثیر جنگ و گفتمان انقلاب را می‌توان همچنان در شعرهایش مشاهده کرد.‌ این مقاله با روش فیش‌برداری و تحلیل محتوایی به بررسی تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی در ساخت و محتوای اشعار قیصر امین‌پور پرداخته است. به همین منظور، چهار دفتر شعر او را تجزیه‌وتحلیل کرده و نسبت ساختاری و محتوایی این اشعار را با گفتمان انقلاب اسلامی، نشان داده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اشعار قیصر امین‌پور با گفتمان انقلاب اسلامی در دهۀ شصت نسبت خاص و در دهۀ هفتاد نسبت عام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Discourse of the Islamic Revolution on the Structure and Content of Gheisar Aminpoor’s Poetry

نویسندگان [English]

 • Mohammad sadegh Basiri 1
 • Enayatollah Sharifpour 2
 • Shamsiyye Mirzaei 3
1 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman
3 PhD Student of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman
چکیده [English]

Resistance or endurance poetry is one of the Iranian poetry genres. During the Iranian Islamic Revolution and the Imposed War, many poets wrote poetry in this genre and became classics. One of these legendary poets is Gheisar Aminpoor. In the early years of the Islamic Revolution he joined the Artistic Field of the Islamic Propagation Organization and was influenced by the discourse of the Islamic Revolution. Aminpoor became canonized in revolution and war poetry by writing the “morning breath.” However, he was alienated from this approach in his later works, while the influence of war and the Islamic Revolution lingered on in his poetry. The present study investigates the impact of the discourse of the Islamic Revolution on the structure and content of Aminpoor’s selection of poems. To this end, four volumes of his poetry were analyzed, and the relationship between the structure and content of these volumes and the discourse of the Islamic Revolution were discussed. Findings of this article show that Aminpoor’s poems have specific relationship to the discourse of the Islamic Revolution in 1360s and a general one with it in 1370s.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gheisar Aminpoor
 • War poetry
 • Endurance literature
 • Discourse of the Islamic Revolutionz
 1. امین‌پور، ق. (1386).‌ آینه‌های ناگهان. چ۱۰. تهران: افق.
 2. ـــــــــــــ. (1387). گل‌ها همه آفتابگردانند. چ۱۰. تهران: مروارید.
 3. ـــــــــــــ. (1389). تنفس صبح. چ۶. تهران: سروش.
 4. ـــــــــــــ. (1390). دستور زبان عشق. چ۹. تهران: مروارید.
 5. ـــــــــــــ. (1392). جلسۀ شعر. چ۱. تهران: شهرستان ادب.
 6. امینی، ا. (1389). مثل حال گل. در: رسم شقایق (سوگ‌نامۀ قیصر امین‌پور). چ۲،. تهران: سروش،  ۵۰-۴۳.
 7. باباچاهی، ع. (1389). گزاره‌های منفرد. چ۲. ج3. تهران: دیباچه.
 8. بهداروند، ا. (1395). نگاهی به شعر قیصر. زادبوم. ۱(2)، ۵۰-۴۵.
 9. بیگی حبیب‌آبادی. پ. (1386). حماسه‌های همیشه. ج1. چ۲. تهران: فرهنگ‌گستر.
 10. پورنامداریان، ت. (1389). آن صندلی خالی. در: رسم شقایق (سوگ‌نامۀ قیصر امین‌پور). چ۲. تهران: سروش، ۶۲-۶۱.
 11. پویان. م. (1395). حیرت زلال؛ نگاهی به شعر و‌ اندیشۀ قیصر امین‌پور. زادبوم. ۱(2)، ۴۴-۴۲.
 12. ترابی، ض. (1384). شکوه شقایق (نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدس). چ۱. قم: سماء قلم.
 13. تسلیمی، ع. (1387). گزاره‌هایی در ادبیات معاصر‌ایران؛ شعر. چ۲. تهران: اختران.
 14. حسن‌لی، ک. (1391). گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ‌ایران. چ۳. تهران: ثالث.
 15. زهتاب، ج. (1392). داستان یک دودستگی. مهرنامه. ۴(33)، 197.
 16. سعیدی کیاسری، ‌هـ. (1389). ناآراسته به زیور عاریت. در: رسم شقایق (سوگ‌نامۀ قیصر امین‌پور). چ۲. تهران: سروش، ۱۲۵-۱۱۵.
 17. شاملو، ا. (1387). مجموعه آثار. چ۸. تهران: نگاه.
 18. شفیعی کدکنی، م.ر. (1383). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چ۲. تهران: سخن.
 19. صنعتی، م.ح. (1389).‌ آشنایی با ادبیات دفاع مقدس. چ۱. تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.
 20. طاهری، ق.ا. (1392). بانگ در بانگ. چ۱. تهران: علمی.
 21. عابدی، ک. (1394). مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میلادی. چ۱. تهران: جهان کتاب.
 22. غلامی، ع. (1392). متعهدان ناتمام. مهرنامه. ۴(32)، ۲۳۰-۲۲۹.
 23. فرخزاد، ف. (1382). دیوان‌ اشعار. چ۲. تهران: طلایه.
 24. کاظمی، م.ک. (1393). ده شاعر انقلاب. چ۳. تهران: سوره مهر.
 25. کافی، غ. (1389). شناخت ادبیات انقلاب اسلامی. چ۱. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 26. کاکایی، ع. (1387). نگاهی به شعر قیصر امین‌پور در دهۀ اول انقلاب اسلامی. در: شکفتن در آتش. چ۱. تهران: هنر رسانه اردیبهشت، ۱۵۶-۱۴۹.
 27. مکارمی‌نیا، ع. (1385). بررسی شعر دفاع مقدس. چ۳. تهران: ترفند.
 28. موسوی گرمارودی، ع. (1389).‌ ایهام‌های ماهرانه. در: رسم شقایق (سوگ‌نامۀ قیصر امین‌پور). چ۲. تهران: سروش، ۲۲۸-۲۰۹.
 29. نادمی، ا. (1387). شمشیر باستانی. چ۱. تهران: هنر رسانه اردیبهشت.

30. نظرآهاری، ع. (1389). مسیحای شعر نوجوان. در: رسم شقایق (سوگ‌نامۀ قیصر امین‌پور). چ۲. تهران: سروش، ۲۴۴-۲۳۵.