جلوه‌های ادبیات پایداری‌ در شعر صالح محمود هواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی،دانشگاه کردستان

چکیده

شعر یکی از جایگاه­های بارزی است که ادیب در آن احساسات ملّت خویش را بیان می­کند. شاعران در دوره­های مختلف تاریخ بشر، در پی ترسیم چهرۀ واقعی استعمارگران و مستبدان بوده­اند. با ورود اسرائیل به فلسطین، سختی­های این کشور مسلمان بیشتر شد که این امر منجر به شکل­گیری ادبیات پایداری در آن گشت. شاعران فلسطینی دوشادوش مردم به مبارزه علیه این رژیم غاصب پرداختند با دست و زبان خویش مردم را یاری دادند. صالح محمود هواری یکی از این شاعران است که با وجود دوری از کشورش، اوضاع مملکت خویش را مدنظر داشته، به بیان جنایت­های رژیم اشغالگر پرداخته است. مقاله حاضر کوشیده است با بررسی سه دیوان شعری هواری، جلوه­های ادبیات پایداری را در شعر وی تبیین نماید. با بررسی شعر صالح هواری مشخص شد؛ شاعر به جلوه­های مختلفی از ادبیات پایداری مانند: وطن­دوستی، اختناق و نبود آزادی، نکوهش ظلم و ستم و... اشاره کرد. وی در شعر خویش از اسلوب رمزگرایی برای بیان اهداف خویش استفاده نموده است. شاعر از نمادهایی مانند پشه، نگهبان و دزد دریایی برای اسرائیل یاد نموده و از نمادهای دیگری مانند زیتون، انجیر و بادام و نخل و... برای فلسطین بهره برده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Resistance Literature in the Poetry of Saleh Mahmoud Howari

نویسندگان [English]

  • Masoud Bavanpouri 1
  • Mohsen pishvaii Alavi 2
1 PhD in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Poetry is a prominent status in which the author expresses the feelings of his nation. Poets in different periods of human history have sought to portray the true faces of colonialists and tyrants. With the arrival of Israel in Palestine, the  difficulties of this Muslim country increased, leading to the formation of resistance literature in it. Palestinian poets fought side by side with people against this   usurping regime and helped the people with their hands and tongues. Saleh Mahmoud Howari is one of these poets who, despite being far from his country, has considered the situation of his country and has expressed the crimes of the occupying regime. The present article has tried to explain the manifestations of   resistance literature in his poetry by examining three Diwans of him. By examining Saleh Hawari's poems, it was determined that the poet pointed to various manifestations of resistance literature such as patriotism, oppression and lack of freedom, condemnation of oppression, etc. In his poetry, he has used the method of cryptography to express his goals. The poet mentions symbols such as mosquitoes, guards and pirates for Israel and also uses other symbols such as olives, figs,almonds, palms, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance literature
  • Palestine
  • Saleh Mahmoud Howari
  • symbol
  • homeland
1.   آل­بویه لنگرودی، عبدالعلی.(1389). جلوه­های پایداری در شعر ابوالقاسم شابی. نشریه ادبیات پایداری، سال دوم، شماره سوم، صص1-27.
۲.   آیینه­وند، صادق.(1372). پژوهش­هایی در تاریخ ادبیات. تهران: نشر اطلاعات.
۳.   ابراهیمی کاوری، صادق؛ اسدی، سکینه؛ لرستانی، رضوان. (1392). تطبیق مضامین شعری ملک الشعرای بهار و سامی البارودی. مطالعات ادبیات تطبیقی، سال هفتم، شماره 25، صص95-116.
۴.   ابوحاقه، احمد.(1979). الإلتزام فی الشعر العربی. بیروت: دارالعلم للملایین.
۵.   اسماعیل، عزالدین.(1963). التفسیر النفسی للأدب. القاهره: دارالمعارف.
۶.   پیشوایی­علوی، محسن؛ باوان­پوری، مسعود.(1394). مقایسه بن‌مایه­های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هواری. متن­پژوهی ادبی، دوره 19، شماره 66. صص115-152.
۷.   ------------------------------- (1395) «تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری». پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، دوره 5، شماره 1، صص151-170.
۸.   حاج ابراهیمی، کاظم.(1376). تاریخ العربی الحدیث. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
۹.   الحسین، قصی.(1972). الموت و الحیاة فی الشعر المقاومة، بیروت: دارالرائد.
۱۰. سلیمی، علی و چقازردی، اکرم.(1388). نمادهای پایداری در شعر معاصر مصر. مطالعه موردپژوهانه: امل دنقل. نشریه ادبیات پایداری، شماره 1، صص71-88.
۱۱. سنگری، محمدرضا. (1377). ادبیات پایداری. نامه پژوهش (ویژۀ دفاع مقدس)، ش4، س3. تهران: مرکز پژوهش­های بنیادی.
۱۲. سنگری، محمدرضا.(1385). ادبیات پایداری. مجله سوره مهر، شماره 39، صص45-53.
۱۳. سیدی، سیدحسین و سالم، شیرین.(1390). جلوه­های پایداری در سروده­های فدوی طوقان. نشریه ادبیات پایداری، سال سوم، شماره 5، صص185-208.
۱۴. شکویی، حسین.(1387). اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
۱۵. شوالیه، ژان و همکاران.(1388). فرهنگ نمادها و اساطیر. ترجمه سودابه فضایلی. چاپ سوم. تهران: انتشارات جیحون.
۱۶. صمّود، حمادی.(1995). الشعر العربی المعاصر فی تونس. بیروت: نشر عبدالعزیز سعود البابطین.
۱۷. ضیف، شوقی.(1388). البحث الأدبی: مناهجه و مصادره. تحقیق بتول مشکین­فام. تهران: سمت.
۱۸. عزیزی، نعمت. (1389). بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون در شعر معاصر عراق (2009- 2003). پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب. دانشگاه لرستان.
۱۹. کاکایی، عبدالجبار. (1380). بررسی تطبیقی موضوعات تطبیقی در شعر ایران و جهان.تهران: پاییزان.
۲۰. الکیالی، عبدالرحمن. (1975). الشعر الفلسطینی فی نکبة فلسطین. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
۲۱. محمّدی، محبوبه. (1389). قسم به نخل، قسم به زیتون.تهران: نشر ارزش‌‌های دفاع مقدّس.
۲۲. مختاری، قاسم و محمود شهبازی. (1389). جلوه­های پایداری در شعر عمر ابوریشه. نشریه ادبیات پایداری، دوره 2، شماره 4، صص519-543.
۲۳. میرقادری، سید فضل­الله و کیانی، حسین.(1390). کرامت نفس در آینه شعر شهید علی فوده شاعر پایداری فلسطین. نشریه ادبیات پایداری، سال دوم، شماره چهارم، صص611-643.
۲۴. النقاش، رجاء. (1972). محمود درویش شاعر الأرض المحتلة. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
۲۵. هواری، صالح. (1998). دیوان مرایا الیاسمین. دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
۲۶. -----------(2000). دیوان ماقاله الغیم للشجر. دمشق: منشورات اتحادالکتاب العرب.
۲۷. ----------- (2006). دیوان لاتکسر النای. دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
۲۸. مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعری (آخرین بازنگری 30 /11/1397):
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0760.htm