اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهلا خلیل اللهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

khalilollaheyahoo.com
02151212455

سردبیر

دکتر اسماعیل تاجبخش

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/researcher_info.php
e.taj37yahoo.com
021-88692345
0000-0002-3165-9102

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی دانشگاه شاهد

rlshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرزاد بالو

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~fbaloo
f.balooumz.ac.ir
0000-0002-0195-0847

دکتر اسماعیل تاجبخش

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/researcher_info.php
e.taj37yahoo.com
021-88692345
0000-0002-3165-9102

دکترعلی تمیزال

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

www.selcuk.edu.tr/edebiyat/fars_dili_ve_edebiyati/akademik_personel/bilgi/3363/tr
temizel46yahoo.com
0000-0001-8110-1230

دکتر شهلا خلیل اللهی

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=145
khalilollaheyahoo.com
021-51212455
0000-0001-8152-5930

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی دانشیار/دانشگاه شاهد

ghafarishahed.ac.ir
021-51212439

دکتر احمد فروزانفر

زبان وادبیات فارسی دانشیار/دانشگاه شاهد

dr.forouzanfaryahoo.com
021-51212406

دکتر تیمور مالمیر

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه کردستان

timoormalmirgmail.com

دکتر علیرضا نبی لو

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه قم

qom.ac.ir/arnabiloo
dr.ar_nabilooyahoo.com
02532103684
0000-0002-1562-9747

دکتر بهمن نزهت

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
bahmannozhatyahoo.com
021-88683705
0000-0002-9023-2352

دکتر عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد/دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieyahoo.com
021-88681885
0000-0002-0867-0418