نویسنده = غفار برج ساز
تعداد مقالات: 3
1. ابعاد حماسی شعر عاشورایی معاصر

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-68

علی پورزمان؛ غفار برجساز


2. «حسرت بر گذشته» از بن مایه های اصلی ادب پایداری در نفثه المصدور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

زهرا حبیبی زاده؛ غفار برج ساز


شماره‌های پیشین نشریه