از ایده آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات انگلیسی ،دانشگاه شیراز

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی شعر مقاومت در ادبیات انگلستان در دو دوره‌ی آغازین و پایانی جنگ جهانی اول می‌پردازد. نویسندگان، خواستار پاسخ به این پرسش بنیادی‌اند که تجربیات جنگ جهانی اول چه اثرات مفهومی و سبکی در شعر مقاومت انگلستان بر جای گذاشت؟ بدین منظور، شعر "سرباز" نوشته‌ی روپرت بروک و شعر "شیرین است و افتخار آمیز" نوشته‌ی ویلفرد اوون، به ترتیب به عنوان نمونه‌هایی برجسته از اشعار سالهای آغازین و پایانی جنگ، با رویکرد سبک شناسی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. از آنجائیکه "سرباز" دارای مضامین وطن پرستانه و ایده آل گرایانه است و "شیرین است و افتخار آمیز" با رویکرد رئال و ساختار شکنانه‌ی خود این مضامین را در هم می‌شکند، این اشعار در بافت دو مکتب جورجی و مدرنیسم مورد خوانش قرار خواهند گرفت. در نهایت، شعر "سرباز" در زمره‌ی اشعار امپریالیستی، و شعر "شیرین است و افتخار آمیز" در زمره‌ی اشعار ضد امپریالیستی قرار می‌گیرد و تغییر محور مقاومت از دفاع از وطن به مقابله با زیاده خواهی‌های قدرت‌های بزرگ، به عنوان علت تقابل محتوایی این دو شعر تفسیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Abrams, M., & Harpham, G. (2014). A glossary of literary terms (11th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Anselmo, Anna (2011). Twentieth-Century poets: a selection with notes. Milano: EDUCatt.

Bressler, C. (1999). Literary criticism: An introduction to theory and practice (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

Campbell, P. (1999). Siegfried Sassoon: A study of the war poetry. Jefferson, NC [u.a.: McFarland.

Chinitz, D. (2003). T.S. Eliot and the cultural divide. Chicago: University of Chicago Press.

Dady, M. (1996). Reader's guide to literature in English. London: Fitzroy Dearborn.

Enright, D. J.: “The Literature of the First World War”, in: Boris Ford (ed.): The Modern Age (=The Pelican Guide to English Literature vol. 7) (Harmondsworth: 1970) [1961], pp. 154-169.

Featherstone, S. (1995). War poetry: An introductory reader. London: Routledge.

Grafton, A., Most, G. W. & Settis, S (2010). The classical tradition. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.

Greenblatt, S. (2012). The Norton anthology of English literature (9th ed.). New York ; London: W.W. Norton.

Kendall, Tim (2009). The Oxford handbook of British and Irish war poetry. Oxford: Oxford UP.

Kotter, M. (2008). English literature: Modern world view. New Delhi: Cyber Tech Publications.

Krueger, C. (2003). Encyclopedia of British writers, 19th and 20th centuries. New York: Facts on File.

Lysaght, P. (1986). The Banshee: The Irish death messenger. Dublin: Glendale Press.

Owen, W., & Kerr, D. (1994). The Poems of Wilfred Owen. Ware: Wordsworth Poetry Library.

Sherman, K. (2009). What the furies bring. Erin, Ont.: Porcupine's Quill.

Short, M. (1996). Exploring the language of poems, plays, and prose. London: Longman.

Small, S., Westwell, I. & Westwood, J. (2001). History of World War I. New York: Marshall Cavendish.

Wales, K. (2011). A dictionary of stylistics Harlow [u.a.: Pearson.