دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-95 
3. بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب

صفحه 27-42

محمدرضا عزیزی پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی