نویسنده = غلامرضا کافی
بازتاب نهضت جنگل در شعر اسماعیل دهقان

دوره 4، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 27-36

رحمان زارع؛ غلامرضا کافی