واکاوی جلوه‌های بیداری و مقاومت در اشعار مرید البرغوثی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثربجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثربجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

ادبیات پایداری تداعی­گر ایستادگی حق در برابر باطل و تشویق‌کننده به پایداری در راه اهداف و آرمان­هاست که البته محدود به زمان و مکان نیست و یکی از مهم­ترین مقوله­هایی است که شاعران گاهی بخشی یا قسمت بیشتری از متون شعری خود را در طول دوره‌های مختلف به آن اختصاص داده­اند و این موضوع که شاعران چگونه در اشعار خود به این مفاهیم اشاره کرده­اند، مسأله‌ای است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. یکی از شاعرانی که بخش زیادی از شعر خود را به مفهوم مقاومت و پایداری اختصاص داده­، شاعر و نویسنده‌ مقاومت فلسطین، مرید البرغوثی است. هدف از پژوهش پیش‌رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، تحلیل و بررسی جلوه‌های پایداری و بیداری در سروده‌های مرید البرغوثی است و نمونه‌‌­های بیداری و پایداری در این اشعار استخراج، دسته‌بندی و طریقه پرداختن به این مفاهیم تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که البرغوثی به کمک اشعارش مردم را به بیداری و مبارزه و ایستادگی بر ضد ظلم و ستم فرا می‌خواند و از قلم برای بیداری و آگاهی ملت خود استفاده می‌کند و امیدوار است که با شعر خود جامعه‌ بشری را از خواب غفلت بیدار سازد و توانسته است با استفاده از نمادها و اسطوره­ها، وضعیت فعلی فلسطین را به نمایش بگذارد و به هویت فلسطینی و بیداری آن‌ها عینیت ‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of Awakening and Resistance in the Poems of Al-Barghouthi

نویسندگان [English]

  • Sobhan Kavosi 1
  • Omid Izanloo 1
  • Samira Khosravi 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
2 MA Student of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Kowsar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

Resistance literature evokes the resistance of truth against falsehood and encourages perseverance in goals and ideals, which of course is not limited to time and place and is one of the most important categories that poets have at times devoted a large part of their texts to it during different periods. The way poets have referred to these concepts in their poems is an issue that has occupied the minds of many researchers. The purpose of this descriptive-analytical study is to analyze the effects of stability and awakening in the poems of Al-Barghouthi to extract examples of awakening and stability, to categorize and analyze how to deal with these concepts. The results of this study indicate that Al-Barghouti, with the help of his poems, calls the people to wake up and stand against oppression and uses his pen to awaken and make his nation aware, hoping that with his poetry he will wake up the neglected human society. He has been able to use symbols and myths to show the current situation of Palestine and to give objectivity to the Palestinian identity and their awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance
  • awakening
  • Palestine
  • Morid Al-Barghouthi
القرآن الکریم
 احمد عبدالغفار، محمود. (2008). قرائة فی شعر شاعر الفلسطینی مرید البرغوثی، القاهرة: الجامعة القاهرة.
البرغوثی، مرید. (1996). قصائد مختارة من دواوین الشاعر مرید البرغوثی. نابلس: منشورات وزارة الثقافة الفلسطینیة بالتعاون مع دارالفاروق.
...........................(1997). الأعمال الشعریة. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النّشر.
..........................(2002). زهر الرمان. بیروت: دارالآداب للنشر و التوزیع.
...........................(1999). الناس فی لیلهم. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
پاشازانوس، احمد. (1390). ابن هشام در شرح قصیده «بانت سعاد» کعب بن زهیر. مجله لسان مبین، دوره3، شماره 6، صص47 -57 .
ترابی، ضیاءالدین.(1389). آشنایی با ادبیات مقاومت جهان. تهران: بنیان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
تفتازانی، مسعود بن عمر. (1407). شرح المختصر، ج۲. قم: چاپ افست.
رحماواتی، یونس. (2016م-1437ه). روایة رأیت رام الله لمرید البرغوثی دراسة فی ضوء سوسولوجیا الأدب. جاکرتا: کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة جامعة شریف هدایة الله الإسلامیة الحکومیة.
ریکور، پل. (1386). استعاره و ایجاد معانی جدید در زبان. ترجمه حسین نقوی. ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره 9، صص 81- 101.
شکری، غالی. (1366). ادب المقاومة. ترجمه حسین روحانی. تهران: نشر نو.
شمس العلماء گرکانی، محمّد حسین .(1328ه.ق). ابدع البدایع، تهران
الصالحة، مراة. (2018). المحسنات اللفظیة فی روایة «رایت رام الله» لمرید البرغوثی. جامعة سونن امیل الاسلامیة الحکومیة سورابایا.
عباس، احسان. (1978). اتجاهات الشعر العربی المعاصر. الطبعة الثانیة. کویت: عالم المعرفه.
عطاسالم أبوشخیدم، نسرین. (1435ه-2014م). مرید البرغوثی دراسة اسلوبیة. الدراسات العلیا جامعة الخلیل.
علیانسب، سیّد ضیاءالدین؛ سرووندی، اکرم. (1400). مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای فطری‌بودن وحدت. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال دهم، شماره دوم، تابستان 1400، صص 7-24.
فرزاد، عبدالحسین. (1380). رؤیا و کابوس (شعر پویایی معاصر عرب). تهران: مروارید.
کارآمد، مرضیه؛ شمس‌آبادی، حسین؛ نوری کیذقانی، سیّد مهدی. (1398). مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و ابراهیم المقادمة. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان، صص7-30.
گنجی، نرگس؛ صادقی، مجید. (1390). تبعید و غربت در شعر محمود سامی البارودی (عنوان عربی: شعر المنفی و المغترب لدی محمود سامی البارودی)، مجله الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها، دوره 8، شماره 21، صص 21- 40.
موسی، ابراهیم نمر. (2010). شعریه المقدس فی الشعر الفلسطینی. عمان: دروب.
میرزایی، وحید. (1393). شرح حال و بررسی مضمونی اشعار مرید البرغوثی. تهران: دانشگاه تهران
نفیسی، سعید. (1394). هومر، ایلیاد و ادیسه. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.