دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، فروردین 1400، صفحه 1-196 
تأملی در رمان جنگ و تعریف آن

صفحه 15-30

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات