بازخوانی رموز مقاومت درجداریه2000 محمود درویش (بررسی روابط بینامتنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 -دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش پیشرو به بررسی قصیده جداریه 2000 محمود درویش میپردازد؛ این قصیده از لحاظ ارزش ادبی و هنری بهترین شاهکار درویش در عرصه‌ ادبیات است. شاعر بر آن است تا تمامی استعدادو تجربیات ادبی خود را در سرودن این قصیده بکار گیرد، به همین دلیل این سروده  را وصیت نامه‌شعری و رمز جاودانگی خود قلمداد میکند. روشی که در این بحث انتخاب کردهایم روش تحلیلی توصیفی است، به این شکل که ابتدا متن قصیده را ترجمه کرده و با استفاده از اصول نشانهشناسی متن به تحلیل روابط بینامتنی موجود در آن پرداختهایم.
فرضیه مد نظر در این پژوهش  این است که محمود درویش از بینامتنیت با اشکال مختلف آن برای احیای روحیه مقاومت در بین ملت خود بهره جسته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بینامتنی ادبی، بینامتنی قرآنی و بینامتنی اسطورهای، عناصربنیامتنی اصلی این قصیدهاند و عملیات بینامتنی در جداریه نشان میدهد که بیشترین شکل بینامتنی در این قصیده  به شکل تناص ادبی  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Read out of Resistance Secrets in "Jedaie 2000" of Mahmood Darvish: Investigating inter-Textual Relations

نویسندگان [English]

  • Ali Saiadani 1
  • Rasol Bazyar 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Shahid Madani University, Azerbaijan
2 Ph.D. Student of Arabic Language and Literature, Tehran University
چکیده [English]

This research investigates "Jedaie 2000" ode of Mahmood Darvish. The ode is the masterpiece of Darvish considering literary and artistic value. The poet tries to use all his literary experience and talent in composing the ode. Thus, he considers this ode as his poetic testament and the secret of his immortality. The method of the study is descriptive analysis. Therefore, first we translate the ode and then analyze the inter-textual relations of the poem by semiology principles.
We suppose that the poet has used the inter-textual and its different forms to regenerate the spirit of resistance among his nation. The results show that literary, the Quran and mythical inter-textual are the main inter-textual elements of the ode. Inter-textual operation in the ode shows that literary inter-textual is the main form of inter-textual.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darvish
  • Jedaie
  • Inter-textual relations
  • Literary Inter-textual
.        قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
2.     آلن ،گراهام، (1380هـ). بینامتنیت، ترجمه : پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.
3.     آیینه‌وند، صادق، (1385هـ)،«دراسة مقارنه فی أساطیر الخصب»، مجله علوم الانسانیه، جامعه اعداد المدرسین.
4.     ابراهیم مغربی، فاروق، (2003م)، «التشکیلات الأسطوریه فی جداریة محمود درویش»، مجله جامعه تشرین للدراسات.
5.     احمد القضاة، محمد ،(2009هـ)، «الظواهر الاسلوبیه فی جداریه محمود درویش»، مجله جامعه الشارقه للعلوم الانسانیه و الاجتماعیه، جلدـ6، شماره ـ 2.
6.     امرؤالقیس، (1424ه/2004م)، دیوان، شرح:حمدوطمّاس، چاپ‌دوم، بیروت – لبنان، دارالمعرفه.
7.     باستید، روژو، (1375هـ)، دانش اساطیر، ترجمه‌: جمال ستاری، تهران:‌ انتشارات توس.
8.     بهار، مهرداد (1377هـ) از اسطوره تا تاریخ، تهران، نشر مرکز.
9.     درویش، محمود، (2001م)، جداریه محمود درویش، بیروت، ریاض الریّس للکتب و النشر.
10.   رشید الدرة، عباس، (2007م)، «سؤال الهویه و هویه السؤال بین جلجامش و درویش»، مجلة فضاءات.
11.   سپهر، همایون، (1386هـ)، «بررسی اساطیر در دیوان حافظ»، مجله فرهنگ مردم ایران، شماره 10 .
12.   ستاری، جلال، (1378هـ)، جهان اسطوره شناسی، تهران: نشر مرکز.
13.   شکلوفسکی، ویکتور، (1380هـ)، هنر به مثابه فن، ترجمه: هادی ساسانی: ساخت‌گرایی، پسا ساخت گرایی و مطالعات ادبی ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
14.   الشنیئی، ایمان، (2003م)، «التناص؛ النشأه و المفهوم»، مجله افق:www.ofouq.com  .
15.   الشیخ، خلیل ، (2001م)، جداریه محمود درویش بین تحریر الذات و وعی التحررمنها، مجله نزوی.
16.   صفوی، کورش،(1376هـ)، مناسبات بینامتنی، تهران : سازمان چاپ و انتشارات.
17.   طرفة بن العبد، (1424هـ/2003م)، دیوان، شرح: حمدوطمّاس، چاپ‌اوّل، بیروت – لبنان، دارالمعرفة.
18.   عصفوی، جابر، (2007م)، «جدار الذات و جدار القضیه»، لندن: جریده الحیاه.
19.   فریزر، جیمس، (1979م)، ادونیس ‌أو تموز، ترجمه:‌ جبرا ابراهیم جبرا، بیروت: الموسسة العربیة للدراسات و النشر.
20.         کایوا، روژو، (1379هـ)، جهان اسطوره شناسی، ترجمه :‌جمال ستاری، تهران، ‌نشر مرکز.
21.   میرزایی، فرامرز، (1388هـ)، «روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان ، شماره 25.
22.   . نامورمطلق، بهمن، (1385هـ)، «پیرامتنیت یا متن‌های ماهواره‌ای»، مقالات دومین هم اندیشی نشانه‌شناسی هنر، به اهتمام دکتر حمید رضا شعیری، تهران، ‌انتشارات فرهنگستان هنر.
23.   نامور مطلق، بهمن، (1386هـ)، «ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متنها»، پژوهش نامه علوم انسانی، شماره 56.
24.   یاحقی، محمد جعفر، (1369هـ)، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، تهران:‌ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.