دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 1-88 
بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب

صفحه 27-42

محمدرضا عزیزی پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی