از ایده آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات انگلیسی ،دانشگاه شیراز

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی شعر مقاومت در ادبیات انگلستان در دو دوره‌ی آغازین و پایانی جنگ جهانی اول می‌پردازد. نویسندگان، خواستار پاسخ به این پرسش بنیادی‌اند که تجربیات جنگ جهانی اول چه اثرات مفهومی و سبکی در شعر مقاومت انگلستان بر جای گذاشت؟ بدین منظور، شعر "سرباز" نوشته‌ی روپرت بروک و شعر "شیرین است و افتخار آمیز" نوشته‌ی ویلفرد اوون، به ترتیب به عنوان نمونه‌هایی برجسته از اشعار سالهای آغازین و پایانی جنگ، با رویکرد سبک شناسی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. از آنجائیکه "سرباز" دارای مضامین وطن پرستانه و ایده آل گرایانه است و "شیرین است و افتخار آمیز" با رویکرد رئال و ساختار شکنانه‌ی خود این مضامین را در هم می‌شکند، این اشعار در بافت دو مکتب جورجی و مدرنیسم مورد خوانش قرار خواهند گرفت. در نهایت، شعر "سرباز" در زمره‌ی اشعار امپریالیستی، و شعر "شیرین است و افتخار آمیز" در زمره‌ی اشعار ضد امپریالیستی قرار می‌گیرد و تغییر محور مقاومت از دفاع از وطن به مقابله با زیاده خواهی‌های قدرت‌های بزرگ، به عنوان علت تقابل محتوایی این دو شعر تفسیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Idealism to Realism: Contrastive Analysis of England Resistance Poem in two Modernism and Georgie's Schools

نویسندگان [English]

  • Mahdi Javidshad 1
  • Ghaffar Borjsaz 2
1 Ph.D. Student of English Language and Literature, Shiraz University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid University
چکیده [English]

The current paper investigates the resistance poem of England literature in two early and final period of World War I. The authors tend to answer the fundamental question: what stylistic and conceptual effects do the experiences of World War I have on England resistance poem? Thus, we investigate the poems "soldier" by Rupert Brooke and "it's sweet and honorable" by Wilfred Owen as the outstanding examples of early and final years' poems of World War I by stylistic approach. As "soldier" has idealistic and patriotic themes and "it's sweet and honorable" violates these themes by its real and deconstruction approach, the poems will be read in the context of modernism and Georgie's schools. Finally "soldier" is an imperial poem and "it's sweet and honorable" is an anti-imperialist poem. The change of resistance from defending homeland to opposition to avarice of great powers is interpreted as the reason of content contrasting of the poems

کلیدواژه‌ها [English]

  • War Poem
  • Rupert Brooke
  • Wilfred Owen
  • Georgie's school
  • Modernism
Abrams, M., & Harpham, G. (2014). A glossary of literary terms (11th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Anselmo, Anna (2011). Twentieth-Century poets: a selection with notes. Milano: EDUCatt.
Bressler, C. (1999). Literary criticism: An introduction to theory and practice (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Campbell, P. (1999). Siegfried Sassoon: A study of the war poetry. Jefferson, NC [u.a.: McFarland.
Chinitz, D. (2003). T.S. Eliot and the cultural divide. Chicago: University of Chicago Press.
Dady, M. (1996). Reader's guide to literature in English. London: Fitzroy Dearborn.
Enright, D. J.: “The Literature of the First World War”, in: Boris Ford (ed.): The Modern Age (=The Pelican Guide to English Literature vol. 7) (Harmondsworth: 1970) [1961], pp. 154-169.
Featherstone, S. (1995). War poetry: An introductory reader. London: Routledge.
Grafton, A., Most, G. W. & Settis, S (2010). The classical tradition. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
Greenblatt, S. (2012). The Norton anthology of English literature (9th ed.). New York ; London: W.W. Norton.
Kendall, Tim (2009). The Oxford handbook of British and Irish war poetry. Oxford: Oxford UP.
Kotter, M. (2008). English literature: Modern world view. New Delhi: Cyber Tech Publications.
Krueger, C. (2003). Encyclopedia of British writers, 19th and 20th centuries. New York: Facts on File.
Lysaght, P. (1986). The Banshee: The Irish death messenger. Dublin: Glendale Press.
Owen, W., & Kerr, D. (1994). The Poems of Wilfred Owen. Ware: Wordsworth Poetry Library.
Sherman, K. (2009). What the furies bring. Erin, Ont.: Porcupine's Quill.
Short, M. (1996). Exploring the language of poems, plays, and prose. London: Longman.
Small, S., Westwell, I. & Westwood, J. (2001). History of World War I. New York: Marshall Cavendish.
Wales, K. (2011). A dictionary of stylistics Harlow [u.a.: Pearson.