نمایه نویسندگان

ا

 • ایزانلو، امید واکاوی جلوه‌های بیداری و مقاومت در اشعار مرید البرغوثی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 99-112]
 • افضلی، فرشته بازنمایی جنگ استقلال در رمان‌‌های فرانسوی زبان الجزایر (با تکیه بر: الدار الکبیرة از رمان ثلاثیه محمد دیب) [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 85-98]

ب

 • بیات، حسین تأملی در رمان جنگ و تعریف آن [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 15-30]
 • برجساز، غفار تحلیل درون‌مایه‌هایی از دو رمان «گلاب‌خانم» و «ریشه در اعماق» [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 67-84]

پ

 • پارسانسب، محمد تأملی در رمان جنگ و تعریف آن [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 15-30]
 • پاکدل، مسعود بررسی تأثیر مؤلفه‌های پایداری ادبیات شفاهی استان خوزستان بر شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 113-130]
 • پاکدل، مسعود بررسی و تحلیل دوبیتی‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شعر علیرضا قزوه، سهیل محمودی و اکبر بهداروند [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 167-185]
 • پیامنی، بهناز بازنمایی تاریخ در حوادث جنگ تحمیلی در رمان «خون خورده» اثر «مهدی یزدانی خرم» با تکیه ‌بر دیدگاه فرا تاریخ «هایدن وایت» [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 51-66]

ت

 • تدینی، منصوره بررسی تأثیر مؤلفه‌های پایداری ادبیات شفاهی استان خوزستان بر شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 113-130]

ح

 • حسینی اسحق آبادی، فاطمه تأملی در رمان جنگ و تعریف آن [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 15-30]
 • حق بین، مجید تحلیل درون‌مایه‌هایی از دو رمان «گلاب‌خانم» و «ریشه در اعماق» [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 67-84]
 • حکمت، شاهرخ زن آرمانی و آرمان‌گرای رمان انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 31-50]

خ

 • خسروی، سمیرا واکاوی جلوه‌های بیداری و مقاومت در اشعار مرید البرغوثی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 99-112]

ر

 • رجایی فرید، رؤیا تأمّلی بر کارکرد عناصر طبیعت، در شخصیّت‌سازی پایداری در شعر سپیده کاشانی و نصرالله مردانی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 1-14]
 • رحیمی، فریبا زن آرمانی و آرمان‌گرای رمان انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 31-50]
 • رضازاده کاوری، منیره بررسی تأثیر مؤلفه‌های پایداری ادبیات شفاهی استان خوزستان بر شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 113-130]

س

 • سعیدی مهر، حاتم بررسی و تحلیل دوبیتی‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شعر علیرضا قزوه، سهیل محمودی و اکبر بهداروند [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 167-185]

ش

 • شیرشاهی، افسانه تحلیل ساختار و محتوای رمان «در شعلههای آب» از مرتضی مردیها [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 145-166]

ع

ک

 • کاوسی، سبحان واکاوی جلوه‌های بیداری و مقاومت در اشعار مرید البرغوثی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 99-112]
 • کلاهچیان، فاطمه تأمّلی بر کارکرد عناصر طبیعت، در شخصیّت‌سازی پایداری در شعر سپیده کاشانی و نصرالله مردانی [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 1-14]

م

 • مرادی، ایوب بازنمایی تاریخ در حوادث جنگ تحمیلی در رمان «خون خورده» اثر «مهدی یزدانی خرم» با تکیه ‌بر دیدگاه فرا تاریخ «هایدن وایت» [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 51-66]
 • منصوری، سیما بررسی تأثیر مؤلفه‌های پایداری ادبیات شفاهی استان خوزستان بر شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 113-130]
 • موسوی، رقیه بازنمایی تاریخ در حوادث جنگ تحمیلی در رمان «خون خورده» اثر «مهدی یزدانی خرم» با تکیه ‌بر دیدگاه فرا تاریخ «هایدن وایت» [دوره 5، شماره 8، 1400، صفحه 51-66]