دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-126 
1. بارقه‌هایی از ادبیات مقاومت در شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین

صفحه 1-12

مسعود باوان پوری؛ محمدرضا عزیزی پور؛ نرگس لرستانی