دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-145 
2. تأثیرگفتمان انقلاب اسلامی در ساخت و محتوای اشعار قیصرامین پور

صفحه 13-24

محمدصادق بصیری؛ عنایت‌الله شریف‌پور؛ شمسیه میرزایی