نمایه نویسندگان

ب

 • بازیار، رسول بازخوانی رموز مقاومت درجداریه2000 محمود درویش (بررسی روابط بینامتنی) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 55-66]
 • باقی نژاد، عباس جلوه‌های اعتراض و مقاومت در شعر شفیعی کدکنی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • باوان پوری، مسعود بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • برجساز، غفار از ایده آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]

پ

 • پیرزادنیا، مینا نقد و بررسی جلوه‌های آزادی در شعر حلمی سالم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]

ج

 • جاویدشاد، مهدی از ایده آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • جلالی طحان زواره، زهرا نشانه- ‌معناشناسی نظام‌های گفتمانی شَوِشی در «لالایی لیلی» اثرحسن بنی‌عامری [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]

خ

 • خلیل اللهی، شهلا نشانه- ‌معناشناسی نظام‌های گفتمانی شَوِشی در «لالایی لیلی» اثرحسن بنی‌عامری [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]

ص

 • صیادانی، علی بازخوانی رموز مقاومت درجداریه2000 محمود درویش (بررسی روابط بینامتنی) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 55-66]

ع

 • عزیزی پور، محمدرضا بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]

ل

 • لرستانی، نرگس بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]

ن