دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-210 
بازتاب دفاع مقدس در اشعار ستّار سوقی

صفحه 133-142

مهدی محمدی نژاد؛ کمال الدین آرخی