دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-195 
7. نقد جامعه‌شناختی اشعار اعتراضی سُمَیسِر

صفحه 85-98

امیر مقدم متقی؛ مولود خوانچه زرد؛ مسعود باوان پوری